วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2565-2569
 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41) เรียนเด่น    งานดี    มีวินัย    ใฝ่คุณธรรม
 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

 


ประกาศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ)
คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด

นายอุดม  อินต๊ะวัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
   ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   

 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th


www.v-cop.go.th


ระบบบริหารสถานศึกษา
ศธ.02 ออนไลน์

อศจ.พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ

ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 

   

**แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1**
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-
ครูชำนาญการพเศษ

 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคูณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา

แบบฟอร์มนิเทศ
การสอนออนไลน์
คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...ตำแหน่งครู (คลิกที่นี่)

 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การถ่ายเอกสารและการอัดสำเนาเอกสาร
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษา
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

 

 
แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2566
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แบบสรุปผลการดเนินงานโครงการ ระปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วษท.พัทลุง  คลิกที่นี่     

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  

 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564    

 

 ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562        
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2565
1.
เรื่อง ผลของความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ที่มีต่อการงอก
ละการสร้างรากของเมล็ดกัญชา
 ปก บทคัดย่อ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5

2. เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนของแป้งสาคูต้นพัทลุงในใส้กรอกไก่ คลิกที่นี่

 

สื่อ เอกสาร...การเรียนการสอน

 

 

 

 

 

  แบบเรียนสำเร็จรูป การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด 
 วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด      

 

(ดูวิชาอื่น ๆ ต่อ)

 

 

   
     

เรื่อง ...น่าสนใจ  

 
   
 
 

 

 

    และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่
ประมวลกิจกรรม  ปีการศึกษา 2565

 

 

  

 

 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอบข่ายข้าวการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ. 4401-2551)โครงการผลิตข้าวพันธ์ุ กข43
เพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้