สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

ข้อมูลพื้นฐาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน-นักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

นายเสาร์ห้า ภู่ลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหัวหน้างานตามแผนภูมิบริหารฯ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

 
 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
ดูที่นี่
 
ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   

 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th


www.v-cop.go.th


ระบบบริหารสถานศึกษา
ศธ.02 ออนไลน์

อศจ.พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ

ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 

   

**แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1**
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-
ครูชำนาญการพเศษ

 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคูณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา


แบบฟอร์มนิเทศ
การสอนออนไลน์
คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...ตำแหน่งครู (คลิกที่นี่)

 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การถ่ายเอกสารและการอัดสำเนาเอกสาร
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษา
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

ข้อมูลแผนของวิทยาลัย

 
แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2565
 

 
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แบบสรุปผลการดเนินงานโครงการ ระปีงบประมาณ 2563
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วษท.พัทลุง  คลิกที่นี่     

ผลงานของวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564    

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562        
อกท. หน่วยพัทลุง                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ

สื่อ เอกสาร...การเรียนการสอน

งานฟาร์มวิทยาลัย

 

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  แบบเรียนสำเร็จรูป การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด 
 วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(ดูวิชาอื่น ๆ ต่อ)

 

One College One Product 

   
      ความร่วมมือ

เรื่อง ...น่าสนใจ  

 
ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

 
บริการครูและนักศึกษา

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

    และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.

 
ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่
ประมวลกิจกรรม  ปีการศึกษา 2564วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดย ผอ.เสาร์ห้า ภู่ลา ได้สนับสนุนพันธุ์ปลานิล
ให้กับชุมชนวัดประดู่ทอง ต.ควนมะพร้าว ร่วมโครงการน้อมรำลึกพระคุณพ่อของแผ่นดิน (ร.๙)
"ปลานิลสินในน้ำ" วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๔

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้