สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Sout hern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

รายละเอียดโปรดคลิก

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย...
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ..

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม) ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (word)    

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย   ดาวน์โหลดแบบฟอร์มเขียนโครงการ 2562 และ สรุปผลปี 2561 โปรดไปที่นี่    

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan หรือ คู่มือฯ แบบฟอร์ม PLC  คลิกที่นี่     

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการเรียน ภาคเรียน 1/2561     

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561         

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

เรื่อง ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

  การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพื่อการศึกษา

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา  2561    
 


   
    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง  ครั้งที่ 14 

        6 - 8 กันยายน 2561  

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ มกอช. 
        5 - 6 กันยายน 2561

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง
        29 - 30 สิงหาคม 2561

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


    การอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
        22 - 23 สิงหาคม 2561

   
 


    คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาดูงาน วษท.พัทลุง
        20 สิงหาคม 2561    

   
   


    การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ
    พาณิชยกรรม ภาคใต้
    
        18 - 20 สิงหาคม 2561

   
   


    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ  
        16 - 18 สิงหาคม 2561

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        12 สิงหาคม 2561
   

   
   


    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
    พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        10 สิงหาคม 2561

   
   

  

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร 
        7 สิงหาคม 2561

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
        28 กรกฎาคม 2561

   
   

    
    กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ประจำปี 2561
        27 กรกฎาคม 2561

   
   


    อบรมผู้ประกอบการในตลาดชุมชนมินิเกษตร และนักเรียนนักศึกษา
        26 กรกฎาคม 2561

   

   
   


    กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
        25 กรกฎาคม 2561

   
   


    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล รัชกาลที่ 10
       
25 กรกฎาคม 2561

   
   


    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับภาค
        23 - 25 กรกฎาคม 2561

   
   


    พระพิรุณเกมส์ ประจำปี 2561
        20 กรกฏาคม 2561
   

   
   


    การอบรมการสร้างผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
        19 - 21 กรกฏาคม 2561

   
   


    เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
        14 กรกฎาคม 2561

   
   


    เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาปริญญาตรี
        13 กรกฎาคม 2561

   
   


    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.พัทลุง
        4 กรกฎาคม 2561

   
   


    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
        26 มิถุนายน 2561

   
   


    อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ อกท. ภาคใต้ 
        20-23 มิถุนายน 2561

   
   


    การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1  
        14 มิถุนายน 2561 

   
   


    พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561    
        14 มิถุนายน 2561

   
   


    กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 2561
        6 มิถุนายน 2561

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   


    การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (เก่า) ปีการศึกษา 2561
        30 พฤษภาคม 2561 

   
   


    กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561  
        28 พฤษภาคม 2561

   
   


    กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการใหม่
        22 พฤษภาคม 2561

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
        10 พฤษภาคม 2561

   
   


    ค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        8 - 10 พฤษภาคม 2561

   
   


    การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  
       8 พฤษภาคม 2561

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้