สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ข้อมูล 9 ประการ
ประวัติวิทยาลัย
ข้อมูลบุคลากร
แผนภูมิบริหาร

SAR 2564
+ำนำ   เนื้อหา

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
คลิกที่นี่
นายอุดม  อินต๊ะวัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.
2565-2569


แผนพัฒนาการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา
พ.ศ. 2565-2569

วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 2565


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน คลิกที่นี่

ผลงานวิทยาลัยฯ
อกท.หน่วยพัทลุง
สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...ตำแหน่งครู
(คลิกที่นี่)

**แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน -PA1**
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 ส-ครู
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1
ส-ครูชำนาญการพเศษ

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน
...คลิก
ที่นี่...

เรื่อง การถ่ายเอกสารและการอัดสำเนาเอกสาร...คลิกที่นี่...

เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษา...คลิกที่นี่...

งานฟาร์ม
ศูนย์บ่มเพาะฯ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช


แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2566


แผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ 256
6

อศจ.พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
บริการครู-นักศึกษา
แบบฟอร์ม ปฏิทิน อืนๆ
 

แบบฟอร์มนิเทศ
การสอนออนไลน์
คลิกที่นี่

 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2565
1.
เรื่อง ผลของความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ที่มีต่อการงอก
ละการสร้างรากของเมล็ดกัญชา
 ปก บทคัดย่อ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5
2. เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนของแป้งสาคูต้นพัทลุงในใส้กรอกไก่ คลิกที่นี่


สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้


สำนักงาน
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ

กิจกรรม 2566

อบรมโครงการเกษตรประณีตทฎษฎีใหม่
22 พ.ค. - 25 มิ.ย. 2566 ดู VDO คลิกที่นี่

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลิกที่นี่
    • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คลิกที่นี่