วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.2565-2569
 

สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา
 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

ระบบฐานข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

                  
ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

คลิกที่นี่

นายอุดม  อินต๊ะวัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
    

   

 

  เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th


www.v-cop.go.th

ระบบบริหารสถานศึกษา
ศธ.02 ออนไลน์

อศจ.พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

**แบบข้อตกลงในการ
พัฒนางาน-
PA1
**

*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1ส-ครู
*แบบข้อตกลงในการ
พัฒนางาน-PA1
ส-ครูชำนาญการพเศษ

 

 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก
จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคูณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน)
ด้านการอาชีวศึกษา


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ปีการศึกษา 2566

สมัครเรียน คลิกที่นี่


นักศึกษาสนใจสมัครเรียน ศึกษารายละเอียด
คลิกที่นี่

แบบฟอร์มนิเทศ
การสอนออนไลน์
คลิกที่นี่

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...ตำแหน่งครู (คลิกที่นี่)

 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การถ่ายเอกสารและการอัดสำเนาเอกสาร
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษา
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ 2566
 

 


แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
แบบสรุปผลการดเนินงานโครงการ ระปีงบประมาณ 2563

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วษท.พัทลุง  คลิกที่นี่     

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  

 

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564    

 

 ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562        
 

โครงงานวิทยาศาสตร์ 2565
1.
เรื่อง ผลของความเข้มข้นของน้ำส้มควันไม้ที่มีต่อการงอก
ละการสร้างรากของเมล็ดกัญชา
 ปก บทคัดย่อ บทที่ 1 บทที่ 2 บทที่ 3 บทที่ 4 บทที่ 5

2. เรื่อง การศึกษาอัตราส่วนของแป้งสาคูต้นพัทลุงในใส้กรอกไก่ คลิกที่นี่

 

สื่อ เอกสาร...การเรียนการสอน

 

 

 

 

  แบบเรียนสำเร็จรูป การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด 
 วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด      

 

(ดูวิชาอื่น ๆ ต่อ)

 
 

 

 

   

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่
ประมวลกิจกรรม  ปีการศึกษา 2565

 

 

  

 

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายอาหารปลอดภัยจากเกษตรกรรุ่นใหม่สู่ชุมชน ระยะที่ 1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอบข่ายข้าวการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับข้าว (มกษ. 4401-2551)โครงการผลิตข้าวพันธ์ุ กข43
เพื่อสุขภาพตามมาตรฐาน

 

 

   

 

 

คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้