สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

  ข้อมูลพื้นฐาน

 


วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อตามหลักสูตรระดับ ปวช. และ ปวส.  ประจำปีการศึกษา 2562  ช่วงเวลาการรับสมัคร คือ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2562  (เว้นวันหยุดราชการ) และ 18 – 30 มีนาคม 2562  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ ยกเว้นวันที่ 24 มีนาคม 2562)  
ดูรายละเอียดโปรดคลิกที่นี่

ประกาศวิทยาลัย เรือง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
รายละเอียดโปรดคลิก 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย...
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ..

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

รองผู้อำนวยการสุชาติ ชูท้วม
รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม) ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

     เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th

ข้อมูลสถานศึกษา (word)   แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564


www.v-cop.go.th

ผลงานของวิทยาลัย   แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2562  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องถ่ายเอกสารฯ   

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดาวน์โหลดเอกสาร ID Plan หรือ คู่มือฯ แบบฟอร์ม PLC  คลิกที่นี่                                      

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561         
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

เรื่อง ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

  การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพื่อการศึกษา

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)  

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

เอกสารประกอบการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา บัญชีฟาร์ม รหัสวิชา 3506 - 2108 โดย ครูสุวลี กุลฑล   

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา  2561    
 


    อบรม“เทคนิคการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นประยุกต์”  
       
12 - 14 มีนาคม 2562

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    พิธีถวายราชสักการะ "พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย"  
        2 มีนาคม 2562 

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกล
        26 - 28 กุมภาพันธ์ 2562

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


    การแข่งขันฟุตบอลสนามเล็กต้านยาเสพติด  
        28 - 31 มกราคม 2562

   
 


    การประชุมผู้ปกครองฯ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  
        9 มกราคม 2562

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

  

 


    การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับ อศจ. พัทลุง  
       17 - 18 ธันวาคม 2561

   
   


    เข้าค่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน  
        6 - 8 ธันวาคม 2561

   
   


    การประชุมวิชาการ  อกท.  ภาคใต้ ครั้งที่ 40  
       
26 - 30 พฤศจิกายน 2561

   
   


    อบรมการใช้แอปพลิเคชัน ECHO VE
        13 พฤศจิกายน 2561

   
   


    พิธีมอบเงินสนับสนุนการศึกษาโดยเครือเบทาโกร
        8 พฤศจิกายน 2561

   
   


    การประชุมคณะกรรมการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้   
        6 พฤศจิกายน 2561

   
   

 

    ปฐมนิเทศฝึกประสบการณ์อาชีพในศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง   
        5 พฤศจิกายน 2561

   
   


    ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยให้ความเห็นชอบฯ  
        31 ตุลาคม 2561

   
   


    การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเห็นชอบร่างมาตรฐานวิทยาลัย
        30 ตุลาคม 2561

   
   


    พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม วันปิยมหาราช   
        23 ตุลาคม 2561

   
   


    การประชุมคณะกรรมการ อกท. ภาค ภาคใต้ วาระพิเศษ 
        18 ตุลาคม 2561

   
   


    พิธีถวายบังคมและจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
        13 ตุลาคม 2561 

   
   


    งานเลี้ยง "ด้วยรักและผูกพัน"  
        12 ตุลาคม 2561

   
   


    แห่หมรับ วันสารทเดือนสิบ 
        9 ตุลาคม 2561

   
   


    ค่ายข้าวภาคใต้ ประจำปี 2561  
        1 - 8 ตุลาคม 2561

   
   


   ทำบุญและงานเลี้ยงแสดงมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ   
        24 กันยายน 2561

 

   
   


   
    เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง  ครั้งที่ 14 

        6 - 8 กันยายน 2561  

   
   


    พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ มกอช. 
        5 - 6 กันยายน 2561

   
   


    การประชุมวิชาการ อกท. ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง 
        29 - 30 สิงหาคม 2561

   
   


    การอบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ  
        22 - 23 สิงหาคม 2561

   
   


    คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. ศึกษาดูงาน วษท.พัทลุง
        20 สิงหาคม 2561    

   
   


    การขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและ
    พาณิชยกรรม ภาคใต้
    
        18 - 20 สิงหาคม 2561

   
   


    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับชาติ  
        16 - 18 สิงหาคม 2561

   
   


    พิธีถวายเครื่องราชสักการะฯ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
   
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        12 สิงหาคม 2561
   

   
   


    พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
    พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
        10 สิงหาคม 2561

   
   

  

    นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร 
        7 สิงหาคม 2561

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้