สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)
 

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

   

ข้อมูลพื้นฐาน

สำนักพระราชวัง
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
คลิกที่นี่

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔
 

 

 

 

 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย........
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลหัวหน้างานตามแผนภูมิบริหารฯ

ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา

นายเสาร์ห้า ภู่ลา
ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย ดูที่นี่    ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

     เว็บไซต์ของ สอศ 
www.vec.go.th


www.v-cop.go.th

ระบบบริหารสถานศึกษา
ศธ.02 ออนไลน์

 

SAR 2563


ประกาศ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง 
 
เรื่อง
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19)
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...ตำแหน่งครู (คลิกที่นี่)

 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การถ่ายเอกสารและการอัดสำเนาเอกสาร
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...
 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษา
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

ข้อมูลแผนของวิทยาลัย แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แบบสรุปผลการดเนินงานโครงการ ระปีงบประมาณ 2563

 
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม)

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา วษท.พัทลุง  คลิกที่นี่     

ผลงานของวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2563  

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ปีงบประมาณ 2560 - 2564    

ประกันคุณภาพการศึกษา 

 ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2562        
อกท. หน่วยพัทลุง                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ

สื่อ เอกสาร...การเรียนการสอน

งานฟาร์มวิทยาลัย

 แฟ้มสะสมผลงานอิเล็กทรอนิกส์  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศฯ  โดยครูสุวลี กุลฑล

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

วิชา บัญชีฟาร์ม รหัสวิชา 3506 - 2108 โดย ครูสุวลี กุลฑล   

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  แบบเรียนสำเร็จรูป การผลิตลูกชิ้นจากเนื้อสัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด 
 วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์ โดย ครูอุไรวรรณ ฉิมสุด      

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

(ดูวิชาอื่น ๆ ต่อ)

 

One College One Product 

   
ความร่วมมือ

เรื่อง ...น่าสนใจ  

 
ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี    การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

 
บริการครูและนักศึกษา

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   อศจ.พัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอม
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว
  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)
ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป
ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา  ปีการศึกษา 2563

 

พิธีไหว้ครู 
 1 ตุลาคม 2563
...คลิก...

 

การประชุมสมัยสามัญ
สมาชิก อกท. หน่วยพัทลุง
1 ตุลาคม 2563
...คลิก...
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา 2562    
 


    แห่หมรับ ณ วัดบ้านสวน
        28 กันยายน 2562


การประชุมวิชาการ อกท. หน่วยพัทลุง  
        23 - 24 กันยายน 2562
   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียน 
21 กันยายน 2562


MOU กับ PANDAK VOCATIONAL SCHOOL OF AGRICULTURE
 17 กันยายน 2562
 

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


ภารกิจสร้างอาชีพ Fix It Center
11 กันยายน 2562
   


โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ

9 - 10 กันยายน 2562
   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ
9 กันยายน 2562

   


ฝึกอบรม ศธ.02 ออนไลน์ กลุ่มครูและครูที่ปรึกษา
28 สิงหาคม 2562
   
 


ทัศนะศึกษาดูงาน
“โครงการคนรักษ์ป่าพัฒนาชีวิต”
27 สิงหาคม 2562
   


อบรมการเขียนแผนธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
        21, 28 สิงหาคม 2562
   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   

 

 


โครงการประกวดแผนธุรกิจนักธุรกิจรุ่นใหม่
งาน มอ. วิชาการ 2562

18 สิงหาคม 2562

   


การอบรมเกษตรกรโครงการ Smart Farmer
17 - 21 สิงหาคม 2562
   
   


กิจกรรมเปิดโลกอาชีพ
"
Grand Opening NORA VILL"
15 สิงหาคม 2562

   


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
สถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา

13 สิงหาคม 2562
   
   


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ณ อาคารหอประชุมจังหวัดพัทลุง

12 สิงหาคม 2562
   


พิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
11 สิงหาคม 2562
   
   


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
9 สิงหาคม 2562

     


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
7 สิงหาคม 2562
   
   


ประเมินให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP)
6 สิงหาคม 2562
   


ิจกรรม Fix It Center
3 - 25 สิงหาคม 2562
   
   


พิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 กรกฎาคม 2562
   


อบรมหลักสูตรการปลูกมะนาวแบบประณีต 2562
27 กรกฎาคม 2562
   
   


พัฒนาตกแต่งต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
27 กรกฎาคม 2562


    


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
26 กรกฎาคม 2562
   
   


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคใต้
"สังข์หยดเกมส์"

24 กรกฎาคม 2562

   


พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล
"สังข์หยดเกมส์"

23 กรกฎาคม 2562
   
   


ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา
16 กรกฎาคม 2562
   


ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2562
15 กรกฎาคม 2562
   
   


กิจกรรม เดิน-วิ่ง ทดสอบสมรรถภาพ
นักเรียนนักศึกษา ครั้งที่ 42

13 กรกฎาคม 2562

   


ต้อนรับผู้อำนวยการ ธีรชัย อินนวล
8 กรกฎาคม 2562
   
   


กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562 
28 มิถุนายน 2562 (ทำกิจกรรม)
   


กีฬาสีภายใน ปีการศึกษา 2562
26 มิถุนายน 2562

   
   


มกอช. นิเทศติดตามโครงการ ครั้งที่ 1
25 มิถุนายน 2562

   


อาชีวะเกมส์จังหวัดพัทลุง
21 มิถุนายน 2562
   
   


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และฝึกประสบการณ์
อาชีพ ปริญญาตรี

17 มิถุนายน 2562

   


การประชุมสมัยสำมัญ สมาชิก อกท.
หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1

1
3 มิถุนายน 2562
   
   


พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาคและพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
13 มิถุนายน 2562

   

รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
 
5 มิถุนายน 2562

 
   
   

 
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียน
ถวายพระพรชัยมงคล

3 มิถุนายน 2562

      

     
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้