สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Sout hern Vocational Institute of Agriculture

สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายนอกด้านการอาชีวศึกษา รอบสาม (90.41)

   

ข่าวประชาสัมพันธ์วิทยาลัยฯ

 

       

  ข้อมูลพื้นฐาน

 ขยายกำหนดปิดรับสมัคร เป็น 31 กรกฎาคม 2561  ที่ www.thairice.org
 

ข้อมูลและประวัติวิทยาลัย       
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย...
โครงสร้างการบริหาร........ฯ
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ..

 ข้อมูลแผนของวิทยาลัย  

ผู้อำนวยการ
นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร

สรุปผลการปฏิบัติงาน (รูปเล่ม) ไปหน้าดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ข่าว/ความเคลื่อนไหว ข่าวภาพกิจกรรมโปรดเลื่อน
ไปดูที่ด้านล่างของหน้าเว็บ

   Vigrom Phongjantarasatian

ข้อมูลสถานศึกษา (word)    

  เว็บไซต์ของ สอศ 
   หน่วยงานในสังกัด สอศ.

ผลงานของวิทยาลัย    ดาวน์โหลดแบบประเมินตนเองฯ และเอกสารประกอบการบรรยายฯ ID Plan     

เกียรติประวัติ ผลงานครู-นักศึกษา

 ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561  

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  ดูรายงานงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 2561       

อกท. หน่วยพัทลุง

   ดาวน์โหลดสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2560           

สิ่งประดิษฐ์ งานวิจัย โครงงานฯ                                                       อ่านข่าวย้อนหลัง                                                        
งานฟาร์มวิทยาลัย

เรื่อง ...น่าสนใจ

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจฯ และชีววิถี

  การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย โดยโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง       

ระยะสั้น,108 อาชีพ, fixit, ชีววิถี

 งานวิจัยการรวบรวมพันธุ์และศึกษา ฯ ข้าวพันธุ์พื้นเมืองไทย โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจพื่อการศึกษา

    รายงานผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2558 โดย ครูคัชชา กาญจนจันทร์

านสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน

  าวสังข์หยดพัทลุง  โดย  ดร.สมพร ดำยศ (ดูต่อ)

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 

สารสนเทศเพื่อการเรียนการสอน 

 

One College One Product 

 

วิชา ผลิตภัณฑ์สัตว์  โดย ครูพรเพ็ญ  ชาติกุล      โปรดคลิก 

 

ความร่วมมือ

   วิชา การบริหารจัดการธุรกิจ โดยครูศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์   โปรดคลิก  

ความร่วมมือกับภายนอกและทวิภาคี   วิชา การเลี้ยงไก่พื้นเมือง โดย ครูบุญเลิศ  ศรีน้อย  โปรดคลิก                       (ดูต่อ)  

ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิ ฯ

 

ข่าวจากหน้าเว็บไซต์ของสำนักอำนวยการ  สอศ.  คลิกที่นี่หรือรูป

   
บริการครูและนักศึกษา      

าวน์โหลด แบบฟอร์ม ปฏิทิน อื่นๆ

เครื่องแต่งกายนักเรียนนักศึกษา

 
         
สื่อประชาสัมพันธ์   ประมวลกิจกรรมครู-นักเรียนนักศึกษา   ปีการศึกษา  2561    
 


    การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ อศจ.พัทลุง
        4 กรกฎาคม 2561

   
รายการวิทยุ  "เกษตรเพื่อชุมชน"
ดำเนินรายการโดย
 
ครูคณิศร์ เกตุมณี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุ
 


    กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561
        26 มิถุนายน 2561

   
ออกอากาศโดย
สถานีวิทยุเครือข่ายชุมชน
เทศบาลเมืองลุง
FM. 103.5 MHz 
ทุกวันศุกร์ เวลา 15.00 - 16.00 น. 
 


    อบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมฯ อกท. ภาคใต้ 
        20-23 มิถุนายน 2561

   
และ ทางวิทยุแห่งประเทศไทย
FM. 98 MHz 
ทุกวันจันทร์
เวลา 14.00 - 15.00 น.
 


    การประชุมสมัยสามัญ อกท. หน่วยพัทลุง ครั้งที่ 1  
        14 มิถุนายน 2561 

   
 


    พิธีไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561    
        14 มิถุนายน 2561

   
   


    กิจกรรมวันต้นไม้ประจำชาติ 2561
        6 มิถุนายน 2561

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   


    การประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา (เก่า) ปีการศึกษา 2561
        30 พฤษภาคม 2561 

   
   


    กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา 2561  
        28 พฤษภาคม 2561

   
   


    กิจกรรมเลี้ยงต้อนรับข้าราชการใหม่
        22 พฤษภาคม 2561

   
   


    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561  
        10 พฤษภาคม 2561

   
   


    ค่ายคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        8 - 10 พฤษภาคม 2561

   
   


    การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561  
       8 พฤษภาคม 2561

   
clip วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  


คลิกเพื่อดูภาพกิจกรรมย้อนหลังทั้งหมด (ต่อ)
 

 

 
html statistics

 จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นี้