สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  Southern Vocational Institute of Agriculture
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้รับการประกันคุณภาพภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ การศึกษา (องค์การมหาชน) ด้านการอาชีวศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบฐานข้อมูล
วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีพัทลุง

ข้อมูล 9 ประการ

ประวัติวิทยาลัย

ข้อมูลบุคลากร

แผนภูมิบริหาร

SAR 2565
เนื้อหา

ปฏิทินประจำปีการศึกษา2566

 
นายสุรชัย ผาโคตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ.
2565-2569

แบบฟอร์มนิเทศ
การสอนออนไลน์
คลิกที่นี่


ประกาศ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

               คลิกที่นี่   

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2567

สมัครเรียน คลิกที่นี่

ผลงานวิทยาลัยฯ

อกท.หน่วยพัทลุง

สิ่งประดิษฐ์ โครงงาน

 

 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและ
วิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ...ตำแหน่งครู
(คลิกที่นี่)

**แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน
-
PA1**

*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1 ส-ครู
*แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน-PA1
ส-ครูชำนาญการพเศษ

 

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง   
เรื่อง หลักเกณฑ์การลงเวลาปฏิบัติงาน
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การถ่ายเอกสารและการอัดสำเนาเอกสาร
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

 ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
เรื่อง การขอเอกสารทางการศึกษา
...คลิกเพื่อดูรายละเอียด...

งานฟาร์ม

ศูนย์บ่มเพาะฯ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

แบบฟอร์มฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

อศจ.พัทลุง

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว

บริการครู-นักศึกษา

แบบฟอร์ม ปฏิทิน อืนๆ

 

วิธีการปฏิบัติที่ดี (Best Practice)ในการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง การศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา 2565

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

เรื่อง การปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 การลงทะเบียนและการเปิดเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 การลงทะเบียนและการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วีดิทัศน์การอบรมโครงการเกษตรประณีตทฤษฎีใหม่


สถาบันการาอชีวศึกษาเกษตร
ภาคใต้


สำนักงาน
องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ระดับชาติ

  • โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช คลิกที่นี่
  • พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 คลิกที่นี่