ตราสัญลักษณ์ของวิทยาลัย

 

ปรัชญา


“เรียนเด่น  งานดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”

                      เรียนเด่น  หมายถึง  การมีความรู้และทักษะวิชาชีพตามมาตรฐานสาขาวิชาชีพ  ทันสมัยและจำเป็นในโลกปัจจุบัน 

                      งานดี   หมายถึง  การประยุกต์ใช้ความรู้  ทักษะวิชาชีพ  และกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                      มีวินัย  หมายถึง  การควบคุมตนเองและประพฤติปฏิบัติตนอย่างมีระเบียบแบบแผนตามกฏระเบียบข้อบังคับต่าง  ที่สถานศึกษากำหนด

 

 

วิสัยทัศน์

         
                “
สถานศึกษาที่มุ่งผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่  ที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”

                                                                                                                                                          (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)
 

ปณิธาน


ความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ปรัชญาและวิสัยทัศน์บรรลุเป้าหมาย
 

 

พันธกิจ


          1.  ผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเกษตรแนวใหม่ให้มีสมรรถนะอาชีพ เป็นคนดี มีคุณธรรม และได้มาตรฐานอาชีวศึกษา

          2.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้และงานฟาร์มที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

          3.  ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพเกษตร เพื่อ เพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม

          4.  พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวเกษตรสู่ความเป็นสถานศึกษาธรรมภิบาล


                                                                                                                                                           (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ. 2559)

 

อัตลักษณ์


“อดทน  มุ่งมั่น  สู้งาน”

อดทน  หมายถึง  ความสามารถทางร่างกาย  ความคิด  จิตใจ  ที่จะปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด  ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค  มีความเข้มแข็ง  พยายามเอาชนะปัญหาอุปสรรคโดยไม่ย่อท้อ  มีจิตใจหนักแน่น  สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมให้เป็นปกติเมื่อพบกับปัญหาหรือสิ่งยั่วยุต่าง ๆ

มุ่งมั่น  หมายถึง  ความตั้งใจล้นเปี่ยมในการทำสิ่งใด ๆ  ให้บรรลุผลสำเร็จให้จงได้ ไม่ว่าจะต้องทุ่มเทแรงกาย  แรงใจ  และกำลังสติปัญญามากน้อยแค่ไหน  ไม่ว่าจะต้องใช้เวลาสักเท่าใด  ไม่ว่าจะยากสักปานใด ก็จะไม่ย่อท้อโดยเด็ดขาด  พลังแห่งความมุ่งมั่นจะแสดงตัวออกมาภายนอกผ่านพฤติกรรมการมีมานะพยายาม  ความบากบั่นหมั่นเพียร  ความอดทนต่อความเหนื่อยล้า และความ กล้าหาญต่อการฟันฝ่าอุปสรรค ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้สามารถทำงานใด
ได้อย่างต่อเนื่อง จนกว่า จะประสบผลสำเร็จได้

           สู้งาน  หมายถึง  ความเข้มแข็ง  กล้าหาญ  หนักเอาเบาสู้  มุ่งความสำเร็จกิจการงานเป็นที่ตั้ง  มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  และปฏิบัติงาน
ทุกอย่างให้บรรลุเป้าหมาย
 
 

เอกลักษณ์


“สถานศึกษาที่ผลิตข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์”

ข้าวสังข์หยดพัทลุงอินทรีย์  หมายถึง  ผลผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง  “สังข์หยดพัทลุง”  ที่ได้จากการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์  โดยใช้ถั่วปุ๋ยพืชสดเป็นแหล่งธาตุอาหารพืชทดแทนปุ๋ยเคมี  ผลผลิตที่ได้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ภายใต้ตราสัญลักษณ์การค้า  R อารมณ์ดี   เช่น  ข้าวสาร   ข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง  โยเกิร์ตสดข้าวกล้องงอกสังข์หยดพัทลุง  เป็นต้น
 

 

เป้าหมาย


1)  ผลิตกำลังคนระดับฝีมือ  ระดับเทคนิค  และระดับเทคโนโลยี ด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

2)  เปิดสอนหลากหลายสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและชุมชน

3)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทำวิจัยในชั้นเรียนและวิจัยที่สอดคล้องสาขาวิชาชีพ

4)  สร้างขวัญกำลังใจและพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

5)  พัฒนาศูนย์วิทยบริการ  ห้องเรียน  ห้องปฏิบัติการให้เหมาะสม  ทันสมัย  และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน

6)  พัฒนาอาชีพแบบบูรณาการเพื่อแก้ปัญหาความยากจน

7)  พัฒนาระบบมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาวิชาชีพ

8)  สร้างระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการจัดการวิชาชีพที่เปิดสอน
  
 
 


ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
(SWOT Analysis) (21 - 22 กันยายน 2559)

จุดแข็ง

          1.  สภาพพื้นที่ของวิทยาลัยมีศักยภาพทั้งด้านขนาดของพื้นที่และที่ตั้งที่มีความเหมาะสมกับการดำเนินการด้านการเกษตรและประมง  

               และมีเพียงพอต่อการบริหารจัดการอาชีวศึกษาเกษตร 

          2.  บุคลากรมีความรู้ ความสามารถประสบการณ์และมีคุณวุฒิตรงสาขาวิชาชีพ

          3.  มีระบบการดูแลผู้เรียนตามโครงการปฏิรูปเกษตรเพื่อชีวิต

          4.  เป็นสถานศึกษาเฉพาะทางด้านการเกษตรเพียงแห่งเดียวในจังหวัดพัทลุง

          5. มีระบบการเรียนการสอนที่หลากหลายที่เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเกษตรอย่างต่อเนื่องทั่วถึง  สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียน

              หลายกลุ่มได้แก่ ระบบปกติทวิภาคี  อศ.กช. ทวิศึกษา หลักสูตรระยะสั้นผู้ด้อยโอกาส

          6.  มีสภาพแวดล้อมสวยงามน่าอยู่

          7.  เน้นจัดการเรียนการสอนโดยการปฏิบัติจริง

          8.  มีความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวศึกษากับสถานประกอบการ

          9.  วิทยาลัยมีศักยภาพในการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีด้านการเกษตร รองรับความต้องการพัฒนาของประชาชน

 

จุดอ่อน

1.  งบประมาณในการบริหารจัดการไม่เพียงพอ

2.  การบริหารจัดการศึกษาไม่ได้นำหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมมาใช้ในการดำเนินงานสถานศึกษาอย่างเป็นระบบ

3.  ครุภัณฑ์การศึกษาขาดการดูแลรักษาทำให้เสื่อมสภาพ  ไม่เพียงพอ และไม่ทันสมัย

4.  ห้องเรียนรู้ ห้องปฏิบัติงาน และอาคารปฏิบัติการส่วนใหญ่มีสภาพเสื่อมโทรม

5.  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานทางวิชาการค่อนข้างต่ำ

6.  ผู้เรียนขาดเป้าหมายและความมุ่งมั่นในการศึกษา และมีปัญหาครอบครัว

7.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาลดน้อยลง

8.  งานฟาร์มไม่ได้มาตรฐานในการเป็นต้นแบบ

9ครูมีภาระงานธุรการนอกเหนืองานสอนมาก

 

โอกาส

1. มีสถานประกอบการ หน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาอาชีวเกษตร กับวิทยาลัยอย่างเข็มแข็ง

2.  มีสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาวิทยาลัยอย่างเข้มแข็ง

3.  นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาสนับสนุนและ มีความสอดคล้องกับอาชีวศึกษาเกษตร

4.  ประชาชนในจังหวัดพัทลุงและใกล้เคียงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตร

 

อุปสรรค

1.  ค่านิยมของผู้ปกครองที่สนับสนุน ในการเข้าศึกษาต่อในอาชีวเกษตรลดลง

2.  เยาวชนไม่นิยมเข้าศึกษาด้านอาชีวเกษตร

3.  ความต้องการกำลังคนของสถานประกอบการและหน่วยงานรัฐด้านการเกษตรมีน้อย

 

 

สีประจำวิทยาลัย

 

เขียว ขาว เหลือง

 

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์