ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
(ปีการศึกษา 2552 - ปัจจุบัน)

 

รายการข้อมูล

(โปรดคลิกที่รายการข้อมูล)

จำนวนนักเรียนนักศึกษาในแต่ละปีการศึกษา 
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา
ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
 

รายการสารสนเทศ ด้านนักเรียนนักศึกษา

(โปรดคลิกที่รายการ)

1. แผนภุมิแสดงจำนวนนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552- 2558
2. แผนภุมิแสดงจำนวนนักเรียนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2549 - 2557
3. แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียน ปวช. เมื่อแรกเข้าเปรียบเทียบกับเมื่อจบการศึกษา
4. แผนภูมิแสดงจำนวนนักศึกษา ปวส. เมื่อแรกเข้าเปรียบเทียบกับเมื่อจบการศึกษา
5. แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ผ่านมาตรฐานวิชาชีพเทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบ ปีการศึกษา 2552 - 2557
6. แผนภูมิแสดงร้อยละผู้ผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) เทียบกับจำนวนผู้เข้าสอบ
1.

กลับเมนูด้านบน

2.

 กลับเมนูด้านบน

3.  

กลับเมนูด้านบน

4.

กลับเมนูด้านบน

5.

กลับเมนูด้านบน

6.

กลับเมนูด้านบน