โปรดคลิกรายการที่ต้องการดาวน์โหลด

 
คู่มือ  แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  Professional Learning Community  
 
-  ตัวอย่างแบบประเด็นการแลกเปลี่ยนเสนอแนะเพื่อการนำเสนอแผนการสอน/กิจกรรมการสอน  
 
-  บันทึกแนวทางแก้ปัญหา 
 
-  บันทึกหลังการสอน 
 
-  แบบบันทึกการค้นหาปัญหา  
 
-  แบบสรุปผลการดำเนินงาน รูปแบบ/วิธีการ/กิจกรรม  
 
-  แบบสังเกตการสอน  
 
แผนการสอน  
 

-  แผนปฏิบัติการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  

 

ไปหน้าแรกของเว็บไซต์