โครงงานวิทยาศาสตร์

   

ชื่อโครงงาน            การกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอย  (Dioscorea hispida Dennst.)

ชื่อผู้ทำโครงงาน      นางสาวธันย์ชนก ดินนุ้ย   นางสาวพิชญาภรณ์ บุญญานุวัตร   นางสาวอาทิติญา เอียดคล้าย 

ชื่อคุณครูที่ปรึกษา    คุณครูเหมวรรณ ยกฉวี   คุณครูสุชิตา ปานทุ่ม  
โรงเรียน                 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง
ปีการศึกษา             2560  

 

บทคัดย่อ

                        การศึกษาการกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวด้วยกลอย (Dioscorea hispida Dennst.) จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาการกำจัดหอยเชอรี่ด้วยกลอยสับสด กลอยสับแช่น้ำ กลอยสับหมัก EM และกลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอรี่ การกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าว และการกำจัดไข่หอยเชอรี่ โดยวางแผนการทดลองแบบ Completely randomized design (CRD) นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance : ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างการตายของหอยเชอรี่ ด้วยวิธี Duncan’s Multiple Range Test (DMRT) พบว่ากลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอรี่ มีประสิทธิภาพทำให้มีจำนวนหอยเชอรี่
ตายสูงสุด (
28.25±1.26 ตัว) ตั้งแต่วันที่ 2
และวันที่
3 ตายสูงสุด (30.00±0.00 ตัว) การกำจัดหอยเชอรี่ในนาข้าวด้วยกลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอรี่ ที่ระดับความเข้มข้น 40% มีความเหมาะสม ซึ่งมีประสิทธิภาพทำให้มีจำนวนหอยเชอรี่ตายเฉลี่ย (22.11±0.93 ตัว) ลักษณะการตายของหอยเชอรี่จะหงายท้อง เนื้อหอยจะพองออกมาจากฝาปิดปากเปลือก และตัวหอยจะลอยสู่ผิวน้ำโดยไม่ส่งกลิ่นเหม็น และกลอยสับหมัก EM ผสมไข่หอยเชอรี่ สามารถกำจัดไข่หอยเชอรี่ได้ดีที่สุด

ดาวน์โหลด  เรื่องเต็ม (pdf file)

 
บทคัดย่อ
บทที่ 1
บทที่ 2
บทที่ 3
บทที่ 4
บทที่ 5