นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง


 

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2561

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  ข้าวเกรียบสาคูจีน

ผู้ประดิษฐ์ :    
1. นางสาวเปรมกมล  เกษเหมือน
                     2. นางสาวศุภมาศ  สาเมาะสะอิแม
                     3. นางสาวชนารดี  เสนาคง

ครูที่ปรึกษา  :   1. นางอฎารัตน์  บุญมณี
                      2. นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
                      3. นางกาญจนา ชูแสง
                      4. นางสุณี กาญจนจันทร์

รางวัลที่ได้ : 1. ได้ลำดับที่ 7 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง (26 - 30 พ.ย. 2561) ในประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร
                  2. เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2561 (17 - 18 ธันวาคม 2561) ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร และผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดสตูล

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  ชั้นปลูกผัก

ผู้ประดิษฐ์ :    
1. นายสุเชษฐ์  เพชรรัตน์
                     2. นายสงสร  มณีชาตรี
                     3. นางสาวเลอรินทร์  ทองคง

ครูที่ปรึกษา  :  1. นางสุณี กาญจนจันทร์
                     2. นางอฎารัตน์  บุญมณี
                     3. นางสมนึก รัตนวิมล

รางวัลที่ได้ : 1. ได้ลำดับที่ 2 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 40 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง (26 - 30 พ.ย. 2561) ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เรื่อง ชั้นปลูกผักโดยใช้แสงเทียม
                  2. เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2561 (17 - 18 ธันวาคม 2561)

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2560

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  ลูกชิ้นไก่เส้นใยแกนสับปะรด

ผู้ประดิษฐ์ :    
นายปรัญชัย  เจ้าเห้ง
                     นายสุวิจักษณ์  แป้นทอง

ครูที่ปรึกษา  :  นางอฎารัตน์  บุญมณี
                     นายมลฑากุญฑล
                     นางสุวลี  กุลฑล
                     นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด

รางวัลที่ได้ : 1. ได้ลำดับที่ 2 รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 39 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา (27 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560)
                  2. เข้าร่วมการแข่งขัน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีการศึกษา 2560 (12 - 14 ธันวาคม 2560) ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร (ไม่ได้รางวัล)

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2559

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  โต๊ะตัดวัสดุแผ่น

ผู้ประดิษฐ์ :    
นายธิติ   จันทร์อักษร
                     นายคฑาวุธ  หนูสิงห์ 
                     นายสิทธินนท์  จุลนิล 
                     นายวัฒนากร ไชยประสิทธิ์ 

ครูที่ปรึกษา  :  นายคัชชา กาญจนจันทร์   
                     นางสุณี  กาญจนจันทร์   
                     นายปริญญา ปิ่นสุวรรณ   

รางวัลที่ได้ : 1.รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร
                  2. เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีพุทธศักราช 2559-2560

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  อุปกรณ์เก็บมะนาว

ผู้ประดิษฐ์ :   
นายอัษฎายุ ราชบวร               

                นางสาวอติกานต์ ทองคำ        

ครูที่ปรึกษา  : นายศุภชัย ฟักทอง   
                    นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง  
                    นางสาวพิทยา คงอิ้ว   

รางวัลที่ได้ : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง จากงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

 ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : 
แยมสองเกลอ

ผู้ประดิษฐ์ :
นางสาวมณฑิตา สตานุตะมัง    

             นางสาวอติกานต์ ทองคำ 

ครูที่ปรึกษา  : นางพรเพ็ญ ชาติกุล   
                   นายเมฆา  ชาติกุล 
                   นางอฏารัตน์   บุญมณี  

รางวัลที่ได้ : รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน จากงานประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 38 ณ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีชุมพร

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  เครปข้าวสังข์หยด

ผู้ประดิษฐ์ :  
นางสาวขวัญฤดี หนูราช 
                   นางสาวรุ่งไพลิน แก้วภักดี
ครูที่ปรึกษา  : นางสาวอุไรวรรณ ฉิมสุด
                   นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
                   นางอฏารัตน์   บุญมณี
                    

เข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ปีพุทธศักราช 2559-2560 ประเภทที่ ๗ สิ่งประดิษฐ์
ผลิตภัณฑ์อาหาร

รางวัลที่ได้ : -

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2558

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  อุปกรณ์ห่อกิ่งตอน

ผู้ประดิษฐ์ :
นางสาวน้ำฝน บุญศิริ
                 นางสาวสุชาวดี ไชยรักษ์

ครูที่ปรึกษา  :
 นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
                     

รางวัลที่ได้ : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
สิ่งประดิษฐ์ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการส่งเสริมและพัฒนา "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"
โดยการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง
19 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2557

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  กล่องกระจูด แดคูพาจ เอนกประสงค์

ผู้ประดิษฐ์ :
นางสาวกรรณิการ์ มุสิกคง   นายเจตนิพัทธ์ หนูขาว
                  นายศุภณัฐ ฉิมเกื้อ นายทศพล อายุยืน
                  นางสาววัชรวลี เหล่าภักดีพงศ์  


ครูที่ปรึกษา  :
 นางอวัสดา คังคะโน นางกาญจนา ชูแสง
                     นางนบล ทวีตา นายขรรค์ชัย คังคะโน
                     นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง

                     

รางวัลที่ได้ :
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (สิ่งประดิษฐ์)
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557
(20 - 21 พฤศจิกายน 2557)

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : ยาขัดรองเท้ากากชา

ผู้ประดิษฐ์ 
นายสุทธิพงษ์ สีขาว
                    นายนัฐพงษ์ วงตั้นหิ้น

ครูที่ปรึกษา  :
นายสุฐิสัณห์ ชูเซ๋ง
เข้าร่วม
การประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (สิ่งประดิษฐ์)
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557
(20 - 21 พฤศจิกายน 2557)

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : อุปกรณ์จัดเรียงหญ้า

ผู้ประดิษฐ์  :
นายอัษฎายุ ราชบวร
                   นายเขตต์กาญจน หลีวิจิตร
                   นายธนกร ชูเรือง       


ครูที่ปรึกษา  :
 นายศุภชัย ฟักทอง
                     นายชนินทร์ พันธุ์นายัง
                     นางอังสนา ถาวระ
                     นางสาวพิทยา คงอิ้ว       
       

เข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา (สิ่งประดิษฐ์)
ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2557
(20 - 21 พฤศจิกายน 2557)

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2556

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  เครื่องยกรินน้ำ
 

ผู้ประดิษฐ์ :  นายอภินันท์ ดำช่วย นายอภิวัฒน์ ทองแก้ว
                  นายณัฐกิจ จูลโลบล

ครูที่ปรึกษา  :
 นายคัชชา กาญจนจันทร์
                      นางสุณี กาญจนจันทร์
                     

รางวัลที่ได้ :
รางวัลชนะเลิศ
ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา          จังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2556

อันดับที่ 1 เหรียญ
ทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร 
งานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับชาติ ครั้งที่ 35  ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุบลราชธานี
ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2557

อันดับที่ 1 เหรียญทอง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร 
งานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับภาค  ครั้งที่ 35 ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2556
 

  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :  แชมพูสมุนไพรกำจัดเห็บสุนัข

ผู้ประดิษฐ์ :  นางสาวมินตา เต็มดวง นางสาวจุไรทิพย์ เกตุแก้ว
                   นางสาวนุชรีย์ อารีย์รักษ์

ครูที่ปรึกษา :
  นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
                      นางสาวพิทยา คงอิ้ว

รางวัลที่ได้ :
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3
ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษา
จังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2556
(18 -19 พฤศจิกายน 2556)

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2555

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : 
เครื่องย่างปลาอัติโนมัติ

ผู้ประดิษฐ์ : นายพีรพล ทองรอด
ครูที่ปรึกษา :
นายอำนวย เอียดเฉลิม

อันดับที่ 1 เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร งานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3
4
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555

 


ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : 
เครื่องทำก้อนเชื้อเห็ดพัทลุง 2

ผู้ประดิษฐ์
นายอภินันท์ ดำช่วย
               นายอภิวัฒน์ ทองแก้ว

ครูที่ปรึกษา
: นายคัชชา กาญจนจันทร์
                     นางสุณี กาญจนจันทร์
                     นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง

อันดับที่ 1 เหรียญเงิน
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร ประเภทเพื่อการประกอบอาชีพ
งานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับชาติ  ครั้งที่ 3
4
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2556

อันดับที่ 3 เหรียญเงิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร งานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3
4
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555
และ
รางวัลเหรียญเงิน ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาค (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2555

 


ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : 
ชาอุบลชาติ

ผู้ประดิษฐ์
   นายเทวา จงหวัง
                  นายเสริมศักดิ์ เหมือนเกื้อ

ครูที่ปรึกษา :
นายคัชชา กาญจนจันทร์

อันดับที่ 3 เหรียญทอง 
การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร ประเภทผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
งานการประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับชาติ ครั้งที่ 3
4
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ระหว่างวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ์ 2556

อันดับที่ 3 เหรียญทองแดง การประกวดสิ่งประดิษฐ์และนิทรรศการทางการเกษตร งานการประชุมวิชาการองค์การ
เกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เฉลิมบรมราชกุมารี
ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่ 3
4
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่
ระหว่างวันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2555
และ
รางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2555
 

 
ชื่อสิ่งประดิษฐ์  : 
จักรยานถอนขนไก่
ครูที่ปรึกษา : นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
 

รางวัลชมเชย ในการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ระดับภาค (ภาคใต้) ปีการศึกษา 2555

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2553

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :
เครื่องถ่างทวารหนักเพื่อช่วยในการผสมเทียม 

ผู้ประดิษฐ์   
นายสิทธิชัย  ส่งชัย   
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ชั้น ปวส. 2

ผู้รับผิดชอบ นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง
 

                           บทคัดย่อ
                               ข้อมูล


 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :    เสื้อเกราะซ้อมไก่ชน 

ผู้ประดิษฐ์   
นายปริวัช  นวลเปียน
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ชั้น ปวส. 2
ครูที่ปรึกษา
   :  
นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

                             บทคัดย่อ 
                              ข้อมูล

                             

 

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :    เหยือกแยกไข่ขาว - ไข่แดง 

ผู้ประดิษฐ์   
นายนิพนธ์   จิตภักดี   
สาขาวิชาสัตวศาสตร์  ชั้น ปวส. 2

ครูที่ปรึกษา  :   นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

ข้อมูล

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2552

ชื่อสิ่งประดิษฐ์   :   รองเท้าโค

ผู้รับผิดชอบ      :   นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :    หน้ากากไก่ชน

ผู้รับผิดชอบ     :   นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง

 

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :    เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ

ผู้รับผิดชอบ     :     นายคณิศร์  เกตุมณี

 

สิ่งประดิษฐ์  ปี 2551

ชื่อสิ่งประดิษฐ์  :    เครื่องผสมปุ๋ยชีวภาพแบบพ่วงท้าย
                            รถแทรกเตอร์

ผู้ประดิษฐ์   
นายวรวิทย์  ทองมีเหลือ
นายปฐพี  ขุนเศรษฐ
นักศึกษาสาขาวิชาเครื่องกล  ชั้น ปวช. 2

ครูที่ปรึกษา  :   นายขรรค์ชัย  คังคะโน

หมายเหตุ  
นำเสนอในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับภาค ครั้งที่ 30 ปีการศึกษา 2551
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษภร์ธานี