งานวิจัยของนักเรียนนักศึกษา
 
 
ปีการศึกษา 2561
 
งานวิจัยที่นำเสนอในงาน อกท. ภาคใต้ ครั้งที่ 40  
 
เรื่อง นักศึกษาผู้วิจัย ครูที่ปรึกษา

ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชต่อการชักนำยอด ราก และแคลลัสสับปะรดเพชรบุรี

                                            ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

1. นายอนุชิต  ฤทธิเดช

2. นายพีรพงษ์ สหะวิริยะ 

3. นางสาวศศิวิมล  ม่วงมี 

1. นางเปรมฤดี ดำยศ

2. นายเมฆา ชาติกุล

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

ผลของปริมาณหญ้าขนสดบดอัตราต่างกันที่ผสมในอาหารไก่ไข่สำเร็จรูปที่มีต่อน้ำหนักไข่
                                           ดาวน์โหลดบทคัดย่อ

1. นายสุริเยนทร์  กุลจรินทร์
2. นางสาวมณฑิตา  สตานุตะมัง

 

1. นายสุฐิสัณห์   ชูเซ่ง
2. นางสุรัติวดี   ชูเซ่ง
3. นายเยี่ยม  คชรัตน์

     
 
 
ปีการศึกษา 2560
ระดับ ปวส.
แผนกวิชาพืชศาสตร์  
     
เรื่อง นักศึกษาผู้วิจัย ครูที่ปรึกษา
1. ศึกษาผลของวัสดุปักชำที่มีต่อการออกรากของกิ่งตัดชำเล็บครุฑด่างแคระ               

1. นางสาววรกานต์ วงศ์สมุทร

2. นางสาวณัฐณิชา ศิลนวล

1. นางสมนึก รัตนวิมล
2. นางสุณี กาญจนจันทร์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

2. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกชนิดต่างกันต่อการเจริญเติบโตของหอมแบ่ง

             

1. นายวริทธิ์ธร สุวรรณรัตน์

2. นายธนวัฒน์ หนูใหม่

1. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

2. นางสมนึก รัตนวิมล

3. นายพิเชษฐ์ จินตสูต

3. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกชนิดต่างกันต่อผลผลิตของหอมแบ่ง

1. นายทนงศักดิ์ รอดเดช 

1. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

2. นางสมนึก รัตนวิมล

3. นายพิเชษฐ์ จินตสูต

4. ผลของวิธีการเปิดดอกแตกต่างกันต่อความกว้างของหมวกดอก ความยาวของก้านดอกและน้ำหนักของดอกเห็ดนางฟ้า

1. นายสุรชาติ  ชูทอง
2. นายปิยโชค  มากนวล

1. นางสุณี กาญจนจันทร์

2. นางสมนึก รัตนวิมล

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

5. ศึกษาการเกิดรากของกิ่งตัดชำคนทีสอโดยใช้วัสดุปักชำอัตราส่วนแตกต่างกัน

1. นางสาวอลิษา อักษรเนียม

2. นางสาวศิริรัตน์ โพธิ์เอี่ยม

1. นางสมนึก รัตนวิมล
2. นางสุณี กาญจนจันทร์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

6. ศึกษาการเกิดรากของกิ่งตัดชำบานบุรีโดยใช้วัสดุปักชำอัตราส่วนแตกต่างกัน

          

1. นายกันต์ศักดิ์ ทองมี

2. นายปวเรศ พูลเกิด 

1. นางสมนึก รัตนวิมล
2. นางสุณี กาญจนจันทร์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

7. ผลของการใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยคอกชนิดต่างกันต่อผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุ้ง           1. นายศักรินทร์ เพชรไข่
2. นายณัฐวุฒ ชูแว่น

1. นางสมนึก รัตนวิมล
2. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

3. นางสุณี กาญจนจันทร์

 
 
ปีการศึกษา 2559
ระดับ ปวส.
 
แผนกวิชาพืชศาสตร์  
 
เรื่อง นักศึกษาผู้วิจัย ครูที่ปรึกษา
1. การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวโพดหวานพิเศษ

1. นางสาวณิชารีย์  อักษรเนียม

2. นางสาวสุชาวดี  ไชยรักษ์

1. นายสมพร  ดำยศ

2. นางเปรมฤดี ดำยศ

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

2. การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อองค์ประกอบผลผลิตและผลผลิตของข้าวสังข์หยดพัทลุง

1. นางสาวเกวลิน  เอียดประพันธ์

2. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วรุ่งเรือง

1. นายสมพร  ดำยศ

2. นางเปรมฤดี ดำยศ

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

3. การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดินร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวสังข์หยดพัทลุง

1. นายชานนท์ ส่งแสง

2. นายภัทรภณ จันทร์จบ

1. นายสมพร  ดำยศ

2. นางเปรมฤดี ดำยศ

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

4. อิทธิพลของปุ๋ยคอกต่างชนิดกันที่มีผลต่อการเกิดรากของกิ่งตัดชำซองออฟอินเดีย

1. นายวรธัช ทองร่วง

2. นายศักดิ์ณรงค์ ชูศิริ

 

1. นางสมนึก รัตนวิมล

2. นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

5. ผลของสูตรอาหารเพาะเห็ดที่ใช้รำละเอียดในปริมาณแตกต่างกันที่มีต่อผลผลิตของเห็ดโคนน้อย

1. นายกิตติธัช  ศรีชุมพวง

2. นายเขตต์กาญจน์  หลีวิจิตร

 

1. นางสุณี กาญจนจันทร์

2. นายคัชชา กาญจนจันทร์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

6. ผลของการใช้อาหารเสริมในปริมาณต่างกันที่มีต่อผลผลิตของเห็ดโคนน้อย

1. นายกฤษณพล  ทองเดิม

2. นายศุภกิต  จิตตเกต

 

1. นางสุณี กาญจนจันทร์

2. นายคัชชา กาญจนจันทร์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

7. ผลของการใช้ปุ๋ยยูเรียปริมาณต่างกันที่มีต่อผลผลิตของเห็ดโคนน้อย

1. นายชาญชัย  ทองสัย

2. นายพิเชฐ   ด้วงชู

 

1. นางสุณี กาญจนจันทร์

2. นายคัชชา กาญจนจันทร์

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

8. อัตราของปุ๋ยสูตร 15-15-15 ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว

1. นายศุภฤกษ์ โสภนราพงษ์

2. นายธวัชชัย ศรีชู

 

1. นายเมฆา ชาติกุล

2. นางสมนึก รัตนวิมล

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

9. อุปกรณ์เก็บผลมะนาว

1. นางสาวอติกานต์ ทองคำ

2. นายอัษฎายุ ราชบวร

1. นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง

2. นายศุภชัย ฟักทอง

3. นางสาวพิทยา คงอิ้ว

10. สิ่งประดิษฐ์ช่วยหุ้มกิ่งตอน

1. นายสันติภาพ ชูภักดี

2. นางสาวน้ำฝน บุญศิริ

1. นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง

2. นางอฎารัตน์ บุญมณี

3. นางเบญจวรรณ ชูสิริ

 
ปีการศึกษา 2557
ระดับ ปวส.
 
แผนกวิชาสัตวศาสตร์  บทคัดย่อของงานวิจัยสัตวศาสตร์ทุกเรื่อง โปรดคลิก
 
เรื่อง นักศึกษาผู้วิจัย ครูที่ปรึกษา

1. ศึกษาการกินได้ของนกรงหัวจุกที่ได้รับอาหารสูตรผสมแมลงต่างชนิดกัน

นายจิรพงศ์  พุ่มคง

 

2. ศึกษาน้ำหนักเพิ่มของไก่เนื้อที่ได้รับน้ำผสมใบกระพังโหม
อัตราต่างกัน

นายทัศไนย  สายละมุล  

3. การศึกษาอัตราการกินได้ของได้ของโคที่ได้รับทางปาล์ม
ปรุงแต่ง

นายณัฐพงศ์  นุ่นดำ  

4. ศึกษาผลผลิตน้ำหนักสดหญ้าอะตราตั้มที่ได้รับปุ๋ยมูลสุกรผสมปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน

นายศาลรัตน์  ราชเมืองขวาง  

5. ศึกษาคุณภาพซากของไก่กระทงที่ได้น้ำใบกระพังโหมบด อัตราต่างกัน

นายภาณุวิชญ์  จันทร์แก้ว  

6. ศึกษาการเจริญเติบโตของไก่เนื้อที่ได้รับวิตามินซีผสมน้ำในอัตราต่างกัน 

นายภาคภูมิ บุญญะโน  
7. ศึกษาผลผลิตน้ำหนักแห้งหญ้าอะตราตั้มที่ได้รับ
ปุ๋ยมูลสุกรผสมปุ๋ยคอกต่างชนิดกัน
นายรัฐพงศ์  คงแก้ว  

8. ศึกษาอัตราการรอดตายของไก่เนื้อที่ได้รับวิตามินซีผสมน้ำ
ในอัตราต่างกัน

นายอภิศักดิ์ ร่มหมุน  

9. ศึกษาอัตราการแลกเนื้อของไก่เนื้อที่ได้รับวิตามินซีผสมน้ำ
ในอัตราต่างกัน

นายสิทธิชัย รอดดำ  

10. ศึกษาอัตราการกินอาหารของไก่เนื้อที่ได้รับวิตามินซีผสม
น้ำในอัตราต่างกัน

นายปรีชา เมืองหนู  

11. ศึกษาความเป็นกรด - ด่าง (pH) ของต้นข้าวโพดหมักที่ระยะเวลาการหมักต่างกัน

นาย ภานุพงศ์ ทองเกิดอินทร์  

12. ศึกษาอัตราการรอดตายของไก่เนื้อโดยการใช้ใบกระพังโหมบดผสมน้ำในอัตราต่างกัน

นายพรชัย หนูฤทธิ์  
     
แผนกวิชาพืชศาสตร์   บทคัดย่อของงานวิจัยพืชศาสตร์ทุกเรื่อง โปรดคลิก
     
เรื่อง นักศึกษาผู้วิจัย ครูที่ปรึกษา
1.  การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ตามค่าวิเคราะห์ดินที่มีต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของข้าวไรซ์เบอร์รี่ นายสานันท์ อุ่นเสียม
นางสาวพรวิมล แก้วขนก
นายสมพร ดำยศ
นางเปรมฤดี ดำยศ
นางเบญจวรรณ  ชูสิริ
2  ผลของ TDZ ในการเพาะเลี้ยงลำต้นกระจูด (Lepironia articulata) นายสมชาย ขุนแดง

นายวินิต ศักดาณรงค์

นางเปรมฤดี ดำยศ
นายสมพร ดำยศ
นางเบญจวรรณ  ชูสิริ
3. ผลของ BA และ TDZ ในการเพาะเลี้ยงลำต้นกล๊อกซีเนีย (Sinningia speciosa) นายอัษฎาวุธ ทองใส
นายอนนท์ ซ่วนเซ้ง
นางเปรมฤดี ดำยศ
นายสมพร ดำยศ
นางเบญจวรรณ  ชูสิริ
4.  ผลของน้ำส้มควันไม้อัตราต่างกันต่อระดับความเสียหายของใบแตงโมที่เกิดจากแมลงศัตรูพืช

นายศุภณัฐ ฉิมเกื้อ
นายทศพล อายุยืน

 
นายคัชชา กาญจนจันทร์
นายพิเชษฐ์ จินตสูต
นางเบญจวรรณ ชูสิริ
5.  ผลของการใช้น้ำคั้นจากต้นพาหมีในปริมาณต่างกันที่มีต่อการตายของหอยเชอรี่ นายเจตนิพัทธ์ หนูขาว
นายสิทธิโชค อิ่มสุวรรณ
นายธรรมสรณ์ ธรรมกิรติ
นายพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธุ์
นางเบญจวรรณ ชูสิริ
6.  ผลของการใช้สูตรอาหารเพาะเห็ดต่างกันที่มีต่อผลผลิตของเห็ดนางฟ้า นายเฉลิมพล รักทอง
นายศิลป์ อินสะพรหม
นางสุณี กาญจนจันทร์
นายคัชชา กาญจนจันทร์
นางเบญจวรรณ ชูสิริ
7.  ผลของดินปลูกสูตรต่างกันที่มีต่อผลผลิตของกระเจี๊ยบเขียว นายญาติภักดี แก้วหนูนวล
นางสาวกรรณิการ์ มุสิกคง
นายจรูญ รงค์รัตน์
นางสมนึก รัตนวิมล
นางเบญจวรรณ ชูสิริ
     
     
ปีการศึกษา 2553
ระดับ ปวส.
แผนกวิชาสัตวศาสตร์  บทคัดย่อของงานวิจัยสัตวศาสตร์ทุกเรื่อง โปรดคลิก