ปฏิทินการศึกษา แบบฟอร์ม ตารางสอน

ดาวน์โหลดได้

 
 
ปฏิทินการปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2560 (doc)   
 
ตารางเรียน ตารางสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 
รายชื่อนักศึกษาระดับชั้น ปวส. ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

1) แบบฟอร์มสำหรับเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ 2561   (file word)   
2) แบบฟอร์มเขียนโครงการแผ่นสุดท้ายที่เป็นตารางใช้ประกอบร่วมกับแบบฟอร์มเขียนโครงการข้อ 1
 (file word)    

3) แบบฟอร์มสำหรับเขียนสรุปผลโครงการประจำปีงบประมาณ 2560 (file word)  

4) แบบฟอร์ม สผ. 1  (pdf file)   

 

ฝ่ายวิชาการ

1. แบบสำรวจรายชื่อนักเรียน / นักศึกษา ผู้ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียน(ขร.)

2. แบบฟอร์มประเมินผลการเรียน แยกตามชั้นและห้อง (เป็นไฟล์ excel) 

3. แบบฟอร์มรายงานการนิเทศการสอน และบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 มี 4 หน้า)

4. แบบฟอร์มบันทึกหลังสอนพร้อมบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 )

5. แบบฟอร์มมอบหมายงานสอน (เป็นไฟล์ word 97 )

6. รายงานการส่งโครงการสอนรายวิชาพร้อมบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 )

7. รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้พร้อมบันทึกข้อความสำหรับส่ง (เป็นไฟล์ word 97 )

8. ใบคำร้องขอสอบแก้ตัว / แก้ ม.ส. / แก้ ม.ผ.

 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

 รายงานขอซื้อขอจ้าง (มี 2 หน้า)  (.pdf file)

แบบประมาณการขอซื้อขอจ้างในรูปแบบไฟล์เอ็กเซล (.xls)

แบบประมาณการ การขออนุมัติซื้อ/จ้าง (.doc  file)

ใบสำคัญรับเงิน  (.pdf file)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ   (.pdf file)

แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางโดยใช้ยานพาหนะรถยนต์ส่วนตัว  (.pdf file)