แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2560  
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559    
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555 
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2553
 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ปีงบประมาณ 2557 - 2559
 
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา ปีงบประมาณ 2557 - 2559 
 

แผนกลยุทธ์สถานศึกษา ระยะ 3 ปี

 
รายงานแผนกลยุทธ์

 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี