การทำ อีเอ็ม. บอล

โดย ชมรม ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 

 


 

การขยายอีเอ็ม.

 

            ส่วนผสม

            1. อีเอ็ม                                                                        1          แก้ว

            2. กากน้ำตาล/น้ำมะพร้าว/น้ำซาวข้าว                        1          แก้ว

            3. น้ำสะอาด                                                    20         ลิตร

 

            วิธีการ

            ใช้ส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นบรรจุในถังหมักที่มีฝาปิดมั่นคงและมิดชิด  ใช้เวลาหมัก 3 5 วัน 

 

 

 

ส่วนผสมการทำอีเอ็ม.ขยาย

อีเอ็ม น้ำสะอาด

กากน้ำตาล