ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ 4 ภาพจากครูศุภชัย ฟักทอง