โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
24 - 25 สิงหาคม 2560

 

ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ และ 2 ภาพล่างสุดจากครูพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย

24 - 25 สิงหาคม 2560 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ภายใต้โครงการพัฒนาผู้เรียนอาชีวศึกษาในระดับปริญญาตรี เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผู้เรียน จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ"  ดำเนินรายการโดยวิทยากร ดังนี้
1)นางธมลพรรณ จุลพูล มหาวิทยาลัยทักษิณ 2) นางพัชรี ทองแดง  ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ  บริษัทบ้านไทยเฮิรบ์ จำกัด และ
3) นางนุชนาถ อ่อนแก้ว ผลิตภัณฑ์จากข้าวสังข์หยด ตราลุงนัด ร่วมด้วยวิทยากรจาก วษท.พัทลุง ได้แก่ 1) นายเมฆา ชาติกุล 2) นางอฎารัตน์ บุญมณี 3) นางกาญจนา ชูแสง และ 4) นางพิมพ์สุคนธ์ ศรีน้อย โดยมีหัวข้อการอบรมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้  1) คุณสมบัติของการเป็นผู้ประกอบการ 2) การเริ่มต้นธุรกิจ 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4) การบ่มเพาะผู้ประกอบการ 5) ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ 6) การตลาดออนไลน์ และ 7) การเขียนแผนธุรกิจ