อบรมภาษาอังกฤษ
26 - 27 สิงหาคม 2560

26 27 สิงหาคม 2560 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดกิจกรรมอบรมการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยครูเนม และทีมงาน โรงเรียนภาษาและคอมพิวเตอร์พัทลุง  ผู้เข้ารับการอบรม ได้แก ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ทั้งระดับ ปวส และปริญญาตรี

  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ