กิจกรรมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน
26 กันยายน 2560

26 กันยายน 2560   คณะครูวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559   ณ บริเวณป่าชายเลน หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นายวันชัย คงเกษม
เป็นประธานเปิดโครงการ
 

ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ