นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
26 กันยายน 2560

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพัทลุง นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มาศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ภายใต้โครงการสร้างประสบการณ์อาชีพ (Work Experience) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเสริมสร้างให้นักเรียนมีทรรศนะ มุมมอง และทักษะด้านอาชีพในสถานประกอบการ หน่วยงาน แหล่งงาน ศูนย์การเรียนรู้ด้านอาชีพ โดยนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ทักษะการทำงานเบื้องต้น การเรียนรู้และเข้าใจสภาพการทำงานในโลกอาชีพจริง และสร้างประสบการณ์อาชีพให้กับนักเรียนเรียนอย่างมีเป้าหมายตรงตามความถนัด

  ถ่ายภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ