การประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง
31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2560
  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

ประมวลภาพกิจกรรม พิธีเปิดการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับหน่วย หน่วยพัทลุง