การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและสถานประกอบการ
4 กันยายน 2560
 

ถ่ายภาพ : ครูมลฑา กุลทฑล

4 กันยายน 2560  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะวิชาชีพ  สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่นและสถานประกอบการ"   โดยมีวิทยากรคือ ดร.ปริศนา อัครพงษ์สวัสดิ์  และตัวแทนจากสถานประกอบการเข้าร่วม