เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560
7 - 9 กันยายน 2560

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา ร่วมกิจกรรมในงาน
"เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง"
  ครั้งที่ 13 ประจำปี 2560   โดยได้นำนิทรรศการพลังงานแสงอาทิตย์   โครงงานวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัล
รองชนะเลิศระดับที่ 2 ระดับประเทศ
รื่อง ผลของสูตรอาหารเพาะเลี้ยงต่อการเจริญเติบโตของต้นม่วงเทพรัตน์ที่งอกจากเมล็ดเทียม  สัตว์เลี้ยงแกะ  กิจกรรมสอยดาว
รวมทั้งนำผลิตผลของวิทยาลัยฯ ไข่ และผักไปจำหน่ายในงานด้วย  พิธีเปิดมีขึ้น ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง โดยมี ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิด  นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวต้อนรับประธาน นายประสงค์ อยู่ทอง  ประธาน
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง กล่าวรายงาน  นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และแขกผู้มีเกียรติอื่น ๆ ร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน
งาน