งานประกวดสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

วันที่ 12-14 ธันวาคม 2560  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยท่านผู้อำนวยการวิกรม พงศ์จันทรเสถียร นำคณะครู นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมงานประกวด
สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง ประจำปีการศึกษา 2560  โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง นางสาวดวงพร บุญครบ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ บริเวณลานหน้าเสาธงวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง สำหรับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้ส่งสิ่งประดิษฐ์
เข้าร่วมการประกวด 1 ชิ้น ใน
ประเภทที่ 7 ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร  คือ "ลูกชิ้นไก่เส้นใยแกนสับปะรด" 

  ภาพ : วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และ ครูอฎารัตน์ บุญมณี