กิจกรรมจิตอาสา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำทะเลน้อย
16 - 17 ธันวาคม 2560  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร นำผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา
ร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหล่งน้ำทะเลน้อย ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้ผักตบชวาหมดไป เ
พื่อไม่ให้เกิดปัญหาการไหลของน้ำ และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่ พร้อมทั้งทำให้ทะเลน้อยมีความสวยงามในช่วงที่มีดอกบัวแดง

ภาพ : ครูเจือจันทน์ กรดสุวรรณ