วันปิยมหาราช ประจำปี 2560
 

 ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

23 ตุลาคม  2560  เวลา  08.00 น. รองผู้อำนวยการ นายสุชาติ ชูท้วม และรองผู้อำนวยการ นายณัฐกร อาจทอง พร้อมด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน
นักศึกษา
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน วันปิยมหาราช ประจำปี 2560 ณ  ลานพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดพัทลุง (หลังเก่า)  โดยมีนายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานใน
พิธี

                สำหรับการจัดพิธีถวายราชสักการะวันปิยมหาราชในปีนี้ ทางจังหวัดพัทลุง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้มอบทุนการศึกษา ซึ่งได้จากการนำเงินดอกผลของ
กองทุนพระปิยมหาราช เพื่อการศึกษาจังหวัดพัทลุง  ให้แก่นักเรียน ซึ่งเป็นบุตรของข้าราชการชั้นผู้น้อย ลูกจ้าง พนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีรายได้น้อย ตามที่จังหวัด
พัทลุงได้ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี  ซึ่งในปี 2560 ได้มีการมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 48 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา จำนวน 23 ทุน ๆ ละ
1,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา 15 ทุน ๆ ทุนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 77,000 บาท และได้มอบรางวัลการประกวดพวงมาลาของส่วนราชการต่างๆ ที่ได้นำ
พวงมาลามาถวายราชสักการะด้วย
 
   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด โปรดคลิก ภาพเก็บอยู่ใน  Photo Google