วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ (21 ตุลาคม ของทุกปี)
  ภาพ : ครูพงษ์ศักดิ์ ชายะพันธ์

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุงจังได้จัดกิจกรรมบำรุงรักษาต้นไม้ ได้แก่ การพรวนดินใส่ปุ๋ย การกำจัดวัชพืช โรค แมลง และการตัดแต่งกิ่งไม้ เนื่องในโอกาสวันดังกล่าว โดยได้จัดกิจกรรมนี้เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560