การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี
 

3 พฤศจิกายน 2560 การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช กลุ่มอาชีพปาล์มน้ำมัน ณ ห้องประชุม
บริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด

  ภาพ : ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ