ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
(Phatthalung College of Agriculture and Technology Business  Incubation Center)

   

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถของนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทางด้านธุรกิจ ให้สามารถนำความรู้ ทักษะอาชีพ ไปสร้างเสริมประสบการณ์ เชิงพาณิชย์ เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจในรูปแบบของตนได้ โดยการนำองค์ความรู้และศักยภาพของครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ตลอดทั้งเครือข่ายพันธมิตร ดำเนินการอบรมพัฒนาความรู้ ประสบการณ์ และทักษะอาชีพ  ตลอดทั้งบ่มเพาะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจดังกล่าว ให้มีความพร้อมและมีความมั่นใจในการไปประกอบธุรกิจของตนเองต่อไป

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

  มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

 

พันธกิจ  (Mission)

                                       1. ฝึกอบรม ความรู้ทางธุรกิจ  และทักษะอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
                                       2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการประกอบธุรกิจของนักเรียน นักศึกษา
                                       3. พัฒนา บ่มเพาะนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ สู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่

 

ยุทธศาสตร์

                                       1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
                                       2. ฝึกอบรมการประกอบธุรกิจแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
                                       3. การดำเนินงานบ่มเพาะอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ
                                       4. แสวงหาความร่วมมือ กับสถานประกอบการ และชุมชนท้องถิ่น

 


แผนภูมิการบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
ประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

   

นายณัฐกร อาจทอง
ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
รองประธานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

นางเจือจันทน์ กรดสุวรรณ
หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา

 

ดูโครงสร้างการบริหารทั้งหมด โปรดคลิก (file pdf)

 

ไปหน้าแสดงรายงานผลการดำเนินงานในปี 2558

 

กิจกรรมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โปรดคลิก (file pdf)