แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2555

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

คลิกที่แต่ละรายการเพื่อ download  

ปก  
คำนำ  
สารบัญ  
แผนภูมิบริหารสถานศึกษา  
ยุทธศาสตร์ นโยบาย มาตรฐานอาชีวศึกษา วิสัยทัศน์ .....  
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา  
ข้อมูลบุคลากร  
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  แบบฟอร์ม 11  
การจัดสรรงบประมาณรายได้สถานศึกษา แบบฟอร์ม 12  
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามแผนงบประมาณ  
สรุปงบหน้ารายจ่าย จำแนกตามผลผลิต  
งบหน้าจ่ายตามแผนงาน/งาน/โครงการ  
รายละเอียดโครงการฝ่ายวิชาการ  
รายละเอียดโครงการฝ่ายบริหารทรัพยากร  
รายละเอียดโครงการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา  
รายละเอียดโครงการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  
รายละเอียดงบกลาง