ทะเบียน/ทำเนียบผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

 

แผนกวิชา
พืชศาสตร์  
สัตวศาสตร์
ประมง
บริหารธุรกิจ
สามัญสัมพันธ์
ช่างกลเกษตร
อุตสาหกรรมเกษตร