ตารางแสดงรายรับรายจ่ายโครงการงานฟาร์มต่าง ๆ ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2551

 

(ที่มา สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2551  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายจ่าย (บาท)

รายรับ (บาท)

1.

สวนยางพารา

นายแหลม แก้วอาภรณ์

535,203

1,225,796

2.

การผลิตข้าว (นาปี)

นายสมพร  ดำยศ

261,275

234,909

3.

การผลิตข้าว (นาปรัง)

นายทนง  แซ่เฮง

355,500

435,352

4.

ผลิตและรวบรวมพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ

นายอมร  พัวบัณฑิตกุล

117,590

12,830

5.

ปลูกและรวบรวมพันธุ์หน้าวัว

นายจรูญ  รงค์รัตน์

27,000

0

6.

เกษตรทฤษฎีใหม่

นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

46,340

90,326

7.

ปลูกและยายพันธุ์ไม้ผล

นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

0

8,562

8.

เลี้ยงไก่ไข่ (ต่อเนื่อง)

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

288,025

235,146

9.

เลี้ยงไก่คอล่อน

นายเยี่ยม  คชรัตน์

80,014

7,284

10.

เลี้ยงโคนม

นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

62,560

42,300

11.

เลี้ยงโคเนื้อ

นายอรรถพร  ศรีเปาระยะ

69,500

61,000

12.

ผลิตลูกสุกร

นายกรกริช  แดงเอียด

185,931

232,004

13.

เลี้ยงสุกรขุน

นายกรกริช  แดงเอียด

730,613

809,192

14.

เพาะขยายพันธุ์ปลาน้ำจืด

นายอำนวย  เอียดเฉลิม

209,560

306,110

15.

เลี้ยงปลาดุกเพื่อจำหน่าย

ว่าที่ ร.ต. หญิงปาลณา มานะจิตต์

46,260

40,700

รวม

3,015,371

3,741,511