ตารางแสดงรายรับรายจ่ายโครงการงานฟาร์มต่าง ๆ ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2552

 

(ที่มา สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2552  ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายจ่าย (บาท)

รายรับ (บาท)

1.

สวนยางพารา

นายแหลม แก้วอาภรณ์

513,253

926,583

2.

ปลูกปาล์มน้ำมัน

นายทนง แซ่เฮง

360,725

0

3.

การผลิตข้าว (นาปี)

นายสมพร  ดำยศ

458,530

527,250

4.

ผลิตและรวบรวมพันธุ์
ไม้ดอกไม้ประดับ

นางสมนึก  รัตนวิมล

6,000

48,720

6.

เกษตรทฤษฎีใหม่

นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

44,894

36,972

7.

ปลูกและยายพันธุ์ไม้ผล

นายธรรมสรณ์  ธรรมกิรติ

0

2,050

8.

เลี้ยงไก่ไข่

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

110,800

159,349

9.

เลี้ยงไก่ไข่ (ต่อเนื่อง)

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

0

94,225

10.

เลี้ยงไก่คอล่อน

นายเยี่ยม  คชรัตน์

62,594

31,985

11.

เลี้ยงโคนม

นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

109,050

129,000

12.

เลี้ยงโคเนื้อ

นายณรงค์  เกื้อเม่ง

12,910

0

13.

ผลิตลูกสุกร

นายกรกริช  แดงเอียด

198,567

256,000

14.

เลี้ยงสุกรขุน

นายกรกริช  แดงเอียด

344,261

187,779

15.

เพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

นายอำนวย  เอียดเฉลิม

89,685

54,500

16.

เลี้ยงปลาเนื้อเพื่อจำหน่าย

นายคณิศร์  เกตุมณี

48,810

0

17.

อื่นๆ(จำหน่ายไม้)

 

0

17,100

รวม

2,360,079

2,471,513