ตารางแสดงรายรับรายจ่ายโครงการงานฟาร์มต่าง ๆ ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2553

 

(ที่มา รายงานผลรายจ่ายรายรับงานฟาร์ม ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ)

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายจ่าย (บาท)

รายรับ (บาท)

1.

สวนยางพารา

นายแหลม แก้วอาภรณ์

835,353.00

1,761,548.00

2.

ปาล์มน้ำมัน

นายทนง แซ่เฮง

114,930.00

7,336.50

3.

การผลิตข้าว

นายขรรค์ชัย  คังคะโน

643,850.00

518,373.90

4.

ผลิตและรวบรวมไม้ประดับ

นางสมนึก  รัตนวิมล

-

18,990.00

5.

บริการตกแต่งสถานที่

นางสมนึก  รัตนวิมล

25,386.00

46,000.00

6.

เกษตรทฤษฎีใหม่

นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

29,968.00

102,328.00

7.

เลี้ยงไก่ไข่

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

355,825.00

269,548.10

8.

เลี้ยงไก่คอล่อน

นายเยี่ยม  คชรัตน์

30,880.00

14,075.00

9.

เลี้ยงโคนม

นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

277,795.00

70,900.00

10.

เลี้ยงโคเนื้อ

นายณรงค์  เกื้อเม่ง

154,545.00

27,200.00

11.

ผลิตลูกสุกร

นางพรรณี  ทองดีสุข

261,895.00

135,500.00

12.

การเลี้ยงสุกรขุน

นายเยี่ยม  คชรัตน์

309,680.00

234,078.00

13.

การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

นายอำนวย  เอียดเฉลิม

35,000.00

38,180.00

14.

การเลี้ยงปลาเพื่อจำหน่าย

นายคณิศร์  เกตุมณี

34,440.00

9,750.00

15.

ชีววิถี

นายอุทิศ  โพธิ์ทอง

10,000.00

1,000.00

16.

อื่นๆ(จำหน่ายไม้)

งานฟาร์มและโรงงาน

-

34,100.00

รวม

3,119,547.00

3,288,907.50