ตารางแสดงรายรับรายจ่ายโครงการงานฟาร์มต่าง ๆ ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554

 

(ที่มา รายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 12 ตุลาคม 2554

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายจ่าย (บาท)
ตามที่ขออนุญาตซื้อ

รายรับ (บาท)

1.

สวนยางพารา

นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์


 


2,131,071

2.

ปาล์มน้ำมัน

นายทนง แซ่เฮง

 

13,709.16

3.

การผลิตข้าว

นายขรรค์ชัย  คังคะโน

 

858,644.20


4.

ผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์

ดร.สมพร  ดำยศ
 


4,200

5.

ผลิตและรวบรวมไม้ประดับ

นางสมนึก  รัตนวิมล

 

97,500


6.

เศรษฐกิจพอเพียง

นายแหลม  แก้วอาภรณ์
 


7,680

7.

เกษตรทฤษฎีใหม่

นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

 

50,542


8.

ชีววิถี

นายอุทิศ โพธิ์ทอง
 


2,935

9.

เลี้ยงไก่ไข่

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์

 

300,499.10

10.

เลี้ยงโคนม

นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

 

295,500

11.

เลี้ยงโคเนื้อ

นายณรงค์  เกื้อเม่ง

 

2,000

12.

ผลิตลูกสุกร

นางพรรณี  ทองดีสุข

 

284,100

13.

การเลี้ยงสุกรขุน

นางพรรณี  ทองดีสุข

 

268,111

14.

การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด

นายอำนวย  เอียดเฉลิม

 

27,200

15.

แพะ

นางพรรณี  ทองดีสุข

 

10,000

16.

อื่นๆ(จำหน่ายข้าวสังข์หยดอินทรีย์วันแม่

ศักดิ์ชัย  เอี่ยมฐานนท์
อวัสดา  คังคะโน

 

1,615

รวม


3,527,570

4,355,306.46


กำไร

 


827,736.46

 
หมายเหตุ จากรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 วันที่ 12 ตุลาคม 2554