ตารางแสดงรายรับรายจ่ายโครงการงานฟาร์มพืชของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555

 

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

รายจ่าย (บาท)

     รายรับ        (บาท)

1.

สวนยางพารา

นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธ์


600,000


592,314


1,305,854.50

2.

ปลูกยางพาราและ
การบำรุงรักษา

นายแหลม แก้วอาภรณ์


180,000


215,081.50


169,280


3.

การผลิตข้าวอินทรีย์

ดร.สมพร  ดำยศ


55,000


10,300


2,050

4.

การผลิตข้าว

นายคัชชา กาญจนจันทร์


449,380


189,600


120,411

5.

ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ

นางสมนึก  รัตนวิมล


43,848


45,798


116,610

6.

การผลิตปุ๋ยอินทรีย์

นายจรูญ รงค์รัตน์


50,000


12,900


34,720

7.

ปลูกปาล์มน้ำมัน

นายทนง แซ่เฮง


120,000


80,330


26,892.82

8. 

การเพาะเห็ด

นางสุณี กาญจนจันทร์


30,000


12,655


22,500

9.

เกษตรทฤษฎีใหม่

นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์


35,000

34,725

53,668

รวม


1,563,228


1,194,003.50


1,851,986.32

 

(ที่มา :  รายงานผลการดำเนินงานฟาร์มพืช 
วันที่ 30 กันยายน 2555)
     

 

ตารางแสดงรายรับรายจ่ายโครงการงานฟาร์มสัตว์ของวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2555

 

ที่

โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

งบประมาณ
ที่ได้รับ

รายจ่าย (บาท)

     รายรับ        (บาท)

1.

เลี้ยงไก่ไข่ต่อเนื่อง

นายเกรียงไกร เรืองณรงค์

   


399,188

2.

ผลิตลูกสุกร

นางพรรณี ทองดีสุข

   


89,624


3.

โคนม
นายประพันธ์ บำรุงกิจดี
นายอรรถพร ศรีเปารยะ
   


142,500

4.

ผลิตลูกสุกรขุน

นางพรรณี ทองดีสุข


 

 


439,834.48

5.

เพาะขยายพันธุ์ปลา

นายอำนวย เอียดเฉลิม

   


12,800

6.

โคเนื้อ

นายสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง


 

 


12,000

รวม


 

 

1,095,946.48
 

(ที่มา รายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 วันที่ 11 ตุลาคม 2555