ฟาร์มโคเนื้อ

ข้อมูลประจำเดือนพฤศจิกายน  2554

นายสุฐิสัณห์  ชูเซ่ง : ผู้รายงาน
 
1. จำนวนโคเนื้อ


 

โคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน  รวม 30  ตัว จำแนกเป็น
- พ่อพันธุ์  3   ตัว
- แม่พันธุ์     19  ตัว
- ลูกโค   8  ตัว  (ตัวเมีย 2 ตัวผู้ 6)
- โครุ่น      -
- โคสาว  
2. ผลลิต
   
3. การฝึกงาน/ดูงาน
   ระดับชั้น จำนวน (คน) รายวิชา ครูผุ้ควบคุม
  ปวส. 2/1 4 โครงการ ครูสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
  ปวส. 1/1 10 กายวิภาคและสรีระวิทยาของสัตว์ ครูสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
  ปวส. 1/1 2 ฝึกทักษะผสมเทียม ครูสุฐิสัณห์ ชูเซ่ง
         
         
  เกษตรกร/ผู้สนใจ ฝึกงาน/ดูงาน จำนวน             - คน
4. รายรับรายจ่าย
     รายจ่าย  22,086  บาท   รายจ่ายสะสม  22,086  บาท
   
     รายรับ    -

  รายรับสะสม     -    บาท
5. แปลงหญ้า
                   พื้นที่ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ 
                   หญ้าพันธุ์ขน           
                   หญ้าพันธุ์พื้นเมือง    
จำนวน   50  ไร่
จำนวน   25  ไร่
จำนวน   25  ไร่
   

6. โรงเรือน 


 

          2  โรงเรือน

             โรงโคเนื้อ             1  หลัง
             โรงเก็บอาหาร         1  หลัง