ฟาร์มโคนม

ข้อมูลประจำเดือน  ตุลาคม  2554

ผู้รายงาน : นายประพันธ์  บำรุงกิจดี

1. จำนวนโคนม


 

พันธุ์โค     ลูกผสมขาวดำ  จำนวน 37 ตัว  
จำแนกเป็น
                
      พ่อโค                    -
                   ลูกโค                    1   ตัว
                   โครุ่น                     7   ตัว
                   โคสาว                  16   ตัว
                   โครีดนม                 8  ตัว
                   โคนมท้อง               2 ตัว
                   โคนมแห้ง               3   ตัว
                

                 
2. ผลลิต
                
    ผลผลิตน้ำนม   55    กิโลกรัมต่อเดือน
                                       


 
3. การฝึกงาน/ดูงาน
   ระดับชั้น จำนวน (คน) รายวิชา ครูผุ้ควบคุม
  ปวส. 1 8 การผลิตโคนม ครูประพันธ์ บำรุงกิจดี
  ปวช. 3 16 โครงการเลี้ยงโคนม ครูประพันธ์ บำรุงกิจดี
         
         
         
  เกษตรกร/ผู้สนใจ ฝึกงาน/ดูงาน จำนวน             - คน
4. รายรับรายจ่าย
     รายจ่าย       39,420  บาท รายจ่ายสะสม  39,420   บาท
    รายรับ           -        บาท
รายรับสะสม       -        บาท
 
5. แปลงหญ้า
     จำนวน 2 แปลง
     แปลงที่ 1 พื้นที่ 10 ไร่

แปลงที่ 2 พื้นที่ 5 ไร่
   

6. โรงเรือน โรงเลี้ยงโค

โรงเรือนทั้งหมด 4  หลัง ประกอบด้วย

โรงรีดนม                         1   หลัง
โรงเรือนโคสาวและนมแห้ง    1   หลัง
โรงเรือนแม่โครีดนม            1   หลัง
โรงเรือนโครุ่น                   1   หลัง

                
 
 โรงรีดนมโรงเลี้ยงโค