ฟาร์มประมง

ข้อมูลประจำเดือน

ผู้รายงาน : นายคณิศร์  เกตุมณี

1. จำนวนปลา

ปลาตะเพียน
ปลาไน
ปลาหมอ
ปลานิล
     
 
 
2. ผลลิต
       บ่ออนุบาล
                 
ปลานิล                 10,000  ตัว/บ่อ
                 ปลาตะเพียน          50,000  ตัว/บ่อ
                 ปลาไน                 25,000  ตัว/บ่อ
                 ปลาหมอ               20,000  ตัว/บ่อ
บ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
ปลาตะเพียน ปลาไน ปลาหมอ ปลานิล   5,000   ตัว/บ่อ
3. การฝึกงาน/ดูงาน
    นักศึกษาระดับชั้น
    เกษตรกร

ฝึกงานจำนวน            คน
ฝึกงาน/ดูงาน             คน

4. รายรับรายจ่าย
     รายจ่าย รายจ่ายสะสม
    รายรับ รายรับสะสม
   

5. บ่อปลา


 

บ่อเลี้ยงพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ขนาด 0.5 ไร่/บ่อ          จำนวน  4   บ่อ
บ่ออนุบาลลูกปลา ขนาด 0.5ไร่/บ่อ                 จำนวน   10  บ่อ
 

 

6. โรงเรือน


โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย

โรงเพาะฟักสัตว์น้ำกร่อย (แต่ใช้ประโยชน์น้ำจืด)
ขนาด 400 ตร.เมตร                                      จำนวน 1 โรง


โรงเพาะและอนุบาลลุกปลา