ฟาร์มไก่ไข่

ข้อมูลประจำเดือนเมษายน   2555   

นายเกรียงไกร  เรืองณรงค์ : ผู้รายงาน

1. จำนวนไก่ไข่


           อีซ๋าบราวน์  จำนวน 502 ตัว
2. ผลลิต

                                ไข่ไก่ 14,630  ฟอง
 
3. การฝึกงาน/ดูงาน
   ระดับชั้น จำนวน (คน) รายวิชา ครูผุ้ควบคุม
         
         
         
  เกษตรกร/ผู้สนใจ ฝึกงาน/ดูงาน จำนวน             - คน
4. รายรับรายจ่าย
   
     รายจ่าย    30,875       บาท รายจ่ายสะสม  174,550     บาท
     รายรับ      39,501       บาท รายรับสะสม    246,182   บาท
   

5. โรงเรือน 


 

               คอกไก่ไข่            2    คอก
               ใช้งาน                1    คอก

             
 

 

ต้องปรับปรุงก่อนใช้งาน 1 คอก