งานฟาร์ม
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง
 


1.       พื้นที่บริเวณอาคารเรียนและสนามกีฬา
2.
     
 แปลงสวนยางพารา                      3.      โครงการขยายแปลงสวนยางพารา 
4.       นาข้าว                                           5.       แปลงสวนปาล์ม
6.       แปลงหญ้า และฟาร์มสัตว์
7.       แปลงสาธิตโครงการทฤษฏีใหม่
8.       บ่อเก็บกักน้ำ บ่อปลา และพื้นที่ประมง
9.       พื้นที่ความร่วมมือ วษท.พัทลุงและบริษัท พาราเม้าท์ออย จำกัด 
10.     พื้นที่ความร่วมมือ วษท.พัทลุงและบริษัท สยามโกลท์เด้นฟรุ้ท