เกษตรทฤษฎีใหม่
ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ผู้รายงาน นายวิโรจน์  จรูญศรีสวัสดิ์

1. กิจกรรม

 
นาข้าว พื้นที่ 4  ไร่  
อ้อยคั้นน้ำ พื้นที่  2  ไร่   
พืชผัก (ข้าวโพดฝักอ่อน) พื้นที่  1 ไร่  
สวนยางพารา พื้นที่ 3 ไร่  
ป๋ยชีวภาพ    
2. การฝึกงาน/ดูงาน
   ระดับชั้น จำนวน (คน) รายวิชา ครูผุ้ควบคุม
  ปวช. 1/3, 2/5, 2/6 23 การเกษตรผสมผสาน ครูวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์
  ปวช. 3/2

8

โครงการผลิตพืชไร่ ครูวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์
  เกษตรกร/ผู้สนใจ ฝึกงาน/ดูงาน จำนวน             - คน
4. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย   -
  บาท  

รายจ่ายสะสม    6,145  บาท
     รายรับ   10,530   บาท
รายรับสะสม  
    11,880 บาท 
 
   
5.  โรงเรือน 
      อาคารเรียน  1  หลัง
      อาคารสำนักงาน 1 หลัง
      โรงปุ๋ยชีวภาพ  1  หลัง

 


ครูวิโรจน์ จรูญศรีสวัสดิ์


ครูวิโรจน์และครูทนง แซ่เฮง


นายวิชาญ พราหมสุวรรณ์ ประจำงาน