ผลิตและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ
ข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2554

                                                ผู้รายงาน นางสมนึก  รัตนวิมล

 
1. จำนวนพันธุ์ไม้

จำนวนพันธุ์ไม้ (จากเรือนเพาะชำ 3 หลัง) จำแนกเป็น
 
หน้าวัว   220 ต้น  (เรือนเพาะชำหน้าวัว)
อโกลนีมา   350 ต้น (เรือนเพาะชำอโกลนีมา)
ไม้ประดับชนิดต่าง ๆ 3,300 ต้น (เรือนเพาะชำไม้ประดับรวม)
     
     

สนใจซื้อพันธุ์หน้าวัว โปรดคลิกดูรายละเอียด

     

2. การฝึกงาน/ดูงาน
   ระดับชั้น จำนวน (คน) รายวิชา ครูผุ้ควบคุม
  ปวส. 1/2 8 การจัดการเรือนเพาะชำ ครูสมนึก  รัตนวิมล
         
         
         
         
  เกษตรกร/ผู้สนใจ ฝึกงาน/ดูงาน จำนวน             - คน
3. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย 
-   บาท

รายจ่ายสะสม      -  บาท
    รายรับ    12,000   บาท
รายรับสะสม  
  30,000 
บาท
 
   
4.  โรงเรือน 


โรงเรือนรวบรวมพันธุ์หน้าวัว

โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ไม้ 3 หลัง ประกอบด้วย
โรงเรือนหน้าวัว            1  หลัง
โรงเรือนอโกลนีมา        1  หลัง
โรงเรือนไม้ประดับในร่ม  1  หลัง


โรงเรือนไม้ประดับในร่มโรงเรือนรวบรวมอโกลนีมา

บุคลากรประจำหมวด  นายอนุพงษ์  นกแก้ว

นายสุรินทร์ หนูคลิ้ง