สวนปาล์มน้ำมัน
ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ผู้รายงาน นายทนง แซ่เฮง 

1. พื้นที่
พื้นที่สวนปาล์มทั้งหมด 58 ไร่  มีต้นปาล์มรวม  1,310 ต้น
 
ปาล์มที่เก็บเกี่ยวผลผลิตได้ 5  ไร่ มีจำนวนต้น 110   ต้น
ปาล์มที่ปลูกใหม่ 53 ไร่ มีจำนวน 1,200 ต้น
     
ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ย   บาท 
     

   

2. ผลลิต
    จากปาล์ม 100 ต้น 307  กิโลกรัม  
3. การฝึกงาน/ดูงาน
    นักศึกษา ปวส.2
    เกษตรกร


ฝึกงานจำนวน        12     คน 
ฝึกงาน/ดูงาน         -      คน
 

4. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย  -  บาท

รายจ่ายสะสม   1,541    บาท
   
   
 รายรับ  1,495  บาท

รายรับสะสม    8,083    บาท