ฟาร์มสุกร

ข้อมูลประจำเดือน มิถุนายน 2554

นางพรรณี  ทองดีสุข : ผู้รายงาน

1. จำนวนสุกร


 

จำนวนสุกรทั้งหมด    75  ตัว
 
พ่อพันธุ์    จำแนกเป็น  
  - พันธุ์ลาร์จไวท์ 1 ตัว
  - พันธุ์ดูร๊อค 2 ตัว
แม่พันธุ์  จำแนกเป็น  
  - ลาร์จไวท์+แลนด์เรซ 21 ตัว
  - ดูร๊อค  3 ตัว
สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม 11 ตัว
ลูกสุกร(ดูดนม) 37 ตัว
2. ผลผลิต
   
3. การฝึกงาน/ดูงาน
    นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1,2 ปวส. 1,2

    เกษตรกร

ฝึกงานจำนวน      94      คน

ฝึกงาน/ดูงาน        7      คน

4. รายรับรายจ่าย
     รายจ่าย  56,660  บาท
รายจ่ายสะสม  466,180  บาท
 
     รายรับ   72,800  บาท
รายรับสะสม    470,430  บาท
 

5. โรงเรือน 


โรงเลี้ยงสุกรพันธุ์

           โรงเรือนทั้งหมด   3  โรงเรือน  ประกอบด้วย
                      โรงเรือนสุกรพันธุ์  2  เรือน
                      โรงเรือนสุกรขุน    1  เรือน
         

 


โรงเลี้ยงสุกรพันธุ์


โรงเลี้ยงสุกรขุน