นาข้าว
ข้อมูลประจำเดือนมิถุนายน 2554

ผู้รายงาน นายคัชชา กาญจนจันทร์

1. พื้นที่ปลูกข้าวนาปีเพื่อจำหน่าย ทั้งหมด 180 ไร่

 
พันธุ์สังข์หยด พื้นที่ 100 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  300  ก.ก./ไร่
พันธุ์เล็บนกปัตตานี พื้นที่  60  ไร่  ผลผลิตเฉลี่ย  380  ก.ก./ไร่
พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง พื้นที่  20  ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  410  ก.ก./ไร่
2. พื้นที่ปลูกข้าวนาปรังเพื่อจำหน่าย
    
พันธุ์เบตง พื้นที่ 150 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย  450  ก.ก./ไร่

 
3. การฝึกงาน/ดูงาน
    นักศึกษาระดับชั้น  ปวช. 2, 3
    เกษตรกร


ฝึกงานจำนวน       52    คน
ฝึกงาน/ดูงาน        -    คน
 

4. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย  - 

รายจ่ายสะสม  297,335 บาท
    รายรับ  113,457  บาท
รายรับสะสม   642,204.20   บาท  (ข้าวนาปี)
 
   
5.  โรงเรือน 
      ฉางข้าว 1 หลัง
      โรงสี  1  หลัง
 


ฉางข้าว


โรงสีข้าว