สวนยางพาราที่ยังไม่ได้เปิดกรีด

ข้อมูลประจำเดือน  พฤศจิกายน 2554                                                                                          ผู้รายงาน : นายแหลม  แก้วอาภรณ์

1. พื้นที่
พื้นที่สวนยางที่เปิดกรีดทั้งหมด  197  ไร่
 
แปลงที่ 1 พื้นที่ 50 ไร่ อายุ  8  ปี
แปลงที่ 2 พื้นที่ 40 ไร่  อายุ  6  ปี
แปลงที่ 3 พื้นที่ 37 ไร่ อายุ  5   ปี
แปลงที่ 4 พื้นที่ 57 ไร่ อายุ  4   ปี
     

   

2. ผลลิต
   
3. การฝึกงาน/ดูงาน
    นักศึกษาระดับชั้น 
    เกษตรกร
               


ฝึกงานจำนวน            คน
ฝึกงาน/ดูงาน        -    คน
 

4. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย 

รายจ่ายสะสม  34,500  บาท
   
    รายรับ  -   บาท

รายรับสะสม  -   บาท 
   

กิจกรรมพัฒนาสวนยางพารา แปลงโคกพ้อ   พ.ศ. 2554