สวนยางพาราที่เปิดกรีดได้แล้ว
ข้อมูลประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556

ผู้รายงาน นายพงษ์ศักดิ์  ชายะพันธุ์

1. พื้นที่

พื้นที่สวนยางที่เปิดกรีดทั้งหมด  40 ไร่   2,180 ต้น
 
     
แปลงที่ 1 (หน้าหมู่บ้านอกท.) พื้นที่ 28 ไร่ (1,259 ต้น) อายุ 23  ปี
แปลงที่ 2 (หน้าบ้านพัก) พื้นที่ 12 ไร่ (785 ต้น) อายุ  10   ปี

   

2. ผลลิต
    จำนวนยางแผ่น ที่ผลิตได้  1,186  แผ่น
 
 
3. การฝึกงาน/ดูงาน
  ระดับชั้น จำนวนคน รายวิชา ครูผู้ควบคุม
  - - - -
         

    เกษตรกร  ฝึกงาน/ดูงาน        -    คน
 

4. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย         บาท

รายจ่ายสะสม  83,080 
  บาท
     รายรับ     127,264      บาท
รายรับสะสม  319,240
  บาท
   
5.  โรงเรือน 


โรงเก็บยางแผ่น

โรงจักรรีดยาง    1   หลัง
                
 
โรงเก็บยางแผ่น  1  หลัง


โรงจักรรีดยาง