ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ข้อมูลประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

ผู้รายงาน นายแหลม  แก้วอาภรณ์

1. กิจกรรม

 
1. ปลูกผัก พื้นที่ 1.5 ไร่    
2. เลี้ยงปลา จำแนกเป็น    
     - บ่อปลาดุก 1 บ่อ  จำนวนปลา  350 ตัว  
     - บ่อปลาหมอ 1 บ่อ  จำนวน ปลา 300 ตัว  
3. คอกไก่คอล่อน 1 หลัง จำนวนไก่      8 ตัว  
4. คอกไก่ไข่ 1 คอก จำนวนไก่   106 ตัว  
5. คอกหมูหลุม 1 คอก จำนวนหมู   3 ตัว  
6. โรงเพาะเห็ด 1 โรง  จำนวนเห็ด 400 ถุง  
7. โรงเก็บหญ้าแห้งทำปุ๋ยหมัก 1 หลัง  
8. โรงเรือนทำน้ำส้มควันไม้ 1 หลัง  
2. การฝึกงาน/ดูงาน
   ระดับชั้น จำนวน (คน) รายวิชา ครูผุ้ควบคุม
         
         
  เกษตรกร/ผู้สนใจ ฝึกงาน/ดูงาน จำนวน    127  คน  
         
4. รายรับรายจ่าย
    
     รายจ่าย      -
         บาท  

รายจ่ายสะสม    480  บาท
     รายรับ       1,283     บาท
รายรับสะสม  
   2,602   บาท 
 
   
5. กิจกรรมภายในศูนย์