ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 โครงการอาหารกลางวันอย่างยั่งยืน

ไปหน้าเว็บโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 

ดำเนินกิจกรรมภายในพื้นที่ 1.5 ไร่ ประกอบด้วย
 

ด้านพืช
การปลูกผัก
การปลูกไม้ดอก
การเพาะเห็ดนางฟ้า
ด้านประมง
การเลี้ยงกบ
การเลี้ยงปลาดุก
การเลี้ยงปลาหมอ
ด้านปศุสัตว์
การเลี้ยงไก่ไข่
การเลี้ยงหมูหลุม
การเลี้ยงไก่คอล่อน
 
ด้านสิ่งแวดล้อม
 ผลิตน้ำส้มควันไม้
 ผลิตน้ำหมักชีวภาพ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ
 
   
   

   

การเลี้ยงไก่คอล่อน การเลี้ยงปลา

 
การเลี้ยงไก่ไข่
 

การเลี้ยงกบ

 

การเลี้ยงหมูหลุม

 

การปลูกผักและเพาะเห็ด

   
   

การผลิตน้ำหมักชีวภาพ น้ำส้มควันไม้