คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ศึกษาดูงาน วษท. พัทลุง

20 สิงหาคม 2561
 

 

ถ่ายภาพ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

20 สิงหาคม 2561 คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เดินทางมาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง เพื่อศึกษาดูงานด้านการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนอาชีวศึกษาเกษตร โดยได้รับฟังบรรยายสรุปและร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทาง ระบบ รูปแบบ และหลักสูตรการจัดการศึกษาด้านเกษตรกรรม สภาพปัญหา
 อุปสรรค ความร่วมมือในการจัดการศึกษา รวมถึงความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพเกษตรกรรมกับผู้แทนกลุ่มอาชีพเกษตรกรรมด้านต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อหาแนวทางในการส่งเสริมและ
สนับสนุนอาชีวศึกษาด้านเกษตรกรรม ซึ่งคณะกรรมาธิการฯ ที่เดินทางมาวิทยาลัยประกอบด้วย รองศาสตราจารย์วุฒิชัย กปิลกาญจน์ (ประธานคณะอนุกรรมาธิการการอาชีวศึกษา) ศาสตราจารย์ พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายกมล พิณรัตน์ นายวีรวัฒน์ วรรณศิริ และนายนพรินทร์ ไทยถาวร กลุ่มบุคลากรที่เดินทางมาต้อนรับและร่วมประชุม
ประกอบด้วย ดร.มงคลชัย สมอุดร (ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง) นายประสงค์ อยู่ทอง (ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพัทลุง) นายธรรมนูญ ศิริพันธ์
(ประธานกรรมการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง) นายศิริวัฒน์ รักสกุล (รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทลุง) ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง นายสุพัฒน์ ธรรมเพชร
(ประธานกรรมการสหกรณ์โคเนื้อศรีวิชัย (พัทลุง) จำกัด) ผู้แทนจากบริษัท อาร์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายวิกรม พงศ์จันทรเสถียร กล่าวต้อนรับ ร่วมประชุม
พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครูและกลุ่มตัวแทนนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัย

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

   
   

   

   

   
   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี