พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ  ผลการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร
5 - 6 กันยายน 2561

 

ถ่ายภาพ :  ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

5 6 กันยายน 2561 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) จัดพิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ  ผลการประกวดฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ โครงการเกษตรเพื่อชีวิต เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน รุ่นที่ 4 ประจำปี 2561   ดำเนินการโดย  มกอช.  ร่วมกับกรมการข้าว  
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมส่งเสริมการเกษตร  โดยมีนายยุทธนา  นรภูมิพิภัชน์  รองเลขาธิการ มกอช.  เป็นประธานในพิธี  พิธีจัดขึ้นที่โรงแรม
ไมด้า เดอ ซี  หัวหิน โดยในปีนี้มีโครงการที่ผ่านมาถึงรอบประกวด 37 โครงการจาก 11 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี (ภาคใต้และภาคตะวันตก)   ผลการประกวดแยก
เป็น  4 ขอบข่าย ได้แก่ 1.ขอบข่ายพืช  2. ขอบข่ายข้าว 3.ขอบข่ายปศุสัตว์ และ 4.ขอบข่าย ประมง  ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  จากโครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยด้วยกระบวนการ GAP  โดย นายราชศักดิ์ ราชสงฆ์  นายสุวิจักขณ์ แป้นทอง นายโกมล ศรีอ่อน  ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท  2. รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  จากโครงการปลูกผักบนวัสดุทางเลือกด้วยกระบวนการ GAP โดย  นายคมสัน นุกูลกิจ   
นายจักรดุลย์ เปลี่ยนขุนทอง  นายอภิเชษฐ์ ปานแก้ว  (เสียชีวิต) ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท  และ3. รางวัลชมเชย จากโครงการเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจรด้วย
สมุนไพรใส่ใจตามมาตรฐาน  GAP โดย  นายอภิเดช  คงจีน  นายสถาพร  สงไข่  นายธนวัฒน์  ทองทะวัย  ได้รับโล่และเงินรางวัล 3,000 บาท

   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด

 
 

   

   
   

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่นี่