งานมหกรรมเปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14
6 - 8 กันยายน 2561

   
ขอบคุณภาพจาก อบจ.พัทลุง วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง และกล้องมือถือของครู วษท.พัทลุง   ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วษท. พัทลุง ปรับปรุงและดำเนินการ
   

6 - 8 กันยายน 2561 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง ร่วมงาน เปิดโลกการศึกษาสร้างปัญญาเด็กพัทลุง ครั้งที่ 14 โดยมี นายวิสุทธิ์ ธรรมเพชร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางวิชาการ และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบ
แนวคิด ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากล โดยใช้ศิลปวัฒนธรรมและนวัตกรรมท้องถิ่นสู่อาชีพ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ให้นักเรียนแสดงความสามารถ และศักยภาพที่เป็นเลิศด้าน
วิชาการ กีฬา ดนตรี และการแสดงสิ่งประดิษฐ์ เป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และบุคคลผู้สนใจอย่างหลากหลายและกว้างขวาง และเพื่อระดม
ทรัพยากรทางการศึกษาจากทุกภาคส่วน ในการมีส่วนร่วมพัฒนาการศึกษาสร้างปัญหาเด็กพัทลุง ที่สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 ทั้งนี้ โดยใช้สโลแกนการจัดงาน
ว่า รวมพลคนเมืองลุง เชิดชูภูมิปัญญา น้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาการศึกษาสู่สากล โดยมีขอบข่ายการจัดงานประกอบด้วย การแข่งขันทักษะทางวิชาการและความสามรถของนักเรียน การจัดนิทรรศการของนักเรียน เวทีทางวิชาการ และกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม เป็นต้น