นิเทศติดตามและให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร
7 สิงหาคม 2561
  ภาพ : จาก มกอช.

7 สิงหาคม 2561  เจ้าหน้าที่จากสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมการข้าว และกรมปศุสัตว์  ได้เข้านิเทศติดตามงานในกิจกรรมส่งเสริมการนำมาตรฐานสินค้าเกษตรไปปฏิบัติใช้ในแปลง เพื่อให้คะแนนฟาร์มมาตรฐานสินค้าเกษตร  กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต "เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน" ประจำปี 2561  โดยในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง มีโครงการของนักศึกษา เข้าร่วม จำนวน 5 โครงการ คือ 1) โครงการปลูกผักบนวัสดุทางเลือกด้วยกระบวนการ GAP  2) โครงการผลิตข้าวคุณภาพดีปลอดภัยด้วยกระบวนการ GAP 3) โครงการปลูกมันเทศญี่ปุ่นสีม่วงตามมาตรฐาน GAP  4) โครงการเลี้ยงไก่เนื้อครบวงจรด้วยสมุนไพรใส่ใจตามมาตรฐาน GAP  และ 5) โครงการเลี้ยงปลานิลตามระบบ GAP

   
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่างสุด
   
 
 
 
 
ดูภาพกิจกรรมทั้งหมดใน photo google โปรดคลิกที่ลิงก์