การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเห็นชอบร่างมาตรฐานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง

 

ภาพ : ครูกาญจนา ชูแสง ครูสุวลี กุลฑล

30 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 น. การประชุมผู้มีส่วนได้เสียเพื่อเห็นชอบร่างมาตรฐานวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง  ประกอบด้วยตัวแทนผู้ปกครองทุกชั้นปี  ตัวแทน
นักศึกษาทุกชั้นปี